Обекти от VTMIS

Ръководният, експертният и техническият състав на отдела се състои от специалисти с дългогодишен опит в цялостното обслужване и поддръжка на VTS, VTMIS, GMDSS системи, опит в проектирането и въвеждането на нови системи и развитие на съществуващите, с висока мотивация за работа и придобиване на иновативни знания и умения.

Отделът отговаря за цялостната дейност по техническата експлоатация на съоръженията, апаратурите, системите и подсистемите за обслужване на корабния трафик, включващи основните и спомагателните съоръжения на VTS, VTMIS, GMDSS, SSN. Осъществява дейността за поддържане на високо ниво на техниката при осъществяване на задачите по безопасността, сигурността и управлението на корабоплаването.

Инженерно-административният състав на отдела отговаря за планирането и извършването на ремонти, профилактични прегледи, организирането на аварийните работи по техническите системи и поддържането на техническата документация. Отговаря за техническите и организационните задачи по управление на качеството и административно-техническите задачи по поддръжката и развитието на системите и съоръженията, за усъвършенстване и поддържане на съществуващите технически системи и подсистеми чрез въвеждане на нови технически и административно-технически решения. Участва в предлагането и развитието на нови системи и дейности по тяхното използване, за поддържане на нивото, което се изисква по европейските директиви и регламенти, българските нормативни документи, както и международни такива. Отговаря за подготвянето и управлението на лицензиите за използване на радиочестотен спектър, за документите по управлението на качеството в отдела, разработването на нови процедури в дейностите по отношение на техническата експлоатация и развитието, създаването на нужните инструкции, контролни листове, графични материали, презентации, за да се поддържа нужното качество и технологично ниво на дейността, системите и подсистемите. Прилага необходимите мерки за използване на създадената ИСУ в ДП „ПИ” и охрана на труда.