ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
 
 
 
 
 
 
260530 UTC JUN 19 
VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO 
NIMH VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 26/06 AT 0300 UTC:  
RIDGE FROM NORTH-NORTHEAST OVER BALKAN PENINSULA AND BLACK SEA  
SLOWLY BREAKING 
  
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND NORTHEAST  
5-6 EVENING DECREASING 3-4 SEA 3 IN OPEN SEA 3-4 VISIBILITY 5-10 MLS  
CUMULUS CLOUDS LOCALLY SHOWERS AND THUNDERS. 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 26/06 AT 0630 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 26/06  AT 0300 UTC: RIDGE  
FROM NORTH-NORTHEAST OVER BALKAN PENINSULA AND BLACK SEA SLOWLY BREAKING  
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREA 1: WIND NORTHEAST 5-6 AFTERNOON  
DECREASING 2-4 SEA 2-3 AT NIGHT DECREASING 1-2  AREAS 2 AND 3: WIND  
NORTHEAST 5-6 EVENING GRADUALLY DECREASING 3-4 FOR AREA 3 4-5 ALONG THE  
COAST NORTHWEST 3-4 SEA 3 IN OPEN SEA 3-4 AT NIGHT FOR AREA 2 DECREASING  
2-3 FOR ALL AREAS: VISIBILITY 5-10 MLS CUMULUS CLOUDS LOCALLY SHOWERS AND 
THUNDERS AT NIGHT CLEARING TEMР MAX 28-33 MIN 17-22 SEA WATER 25-28 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON  26/06  B 0600 СКВ 
SHABLA   WIND NNE  4 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1020 TEMP 27 
KALIAKRA WIND N    3 SEA 3 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1019 TEMP 27 
VARNA    WIND NE   2 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  4 PRESS 1020 TEMP 27 
EMINE    WIND N    6 SEA 3 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1018 TEMP 24 
BURGAS   WIND NW   2 SEA 3 VIS   5 MLS CLOUDS  6 PRESS 1019 TEMP 26 
AHTOPOL  WIND N    3 SEA 3 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1019 TEMP 26 
 
METEO NIMH VARNA 
AR                  
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 26/06 B 0630 СКВ 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА 
  
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 26/06   В 0300 СКВ: ГРЕБЕН ОТ  
СЕВЕР-СЕВЕРОИЗТОК НАД БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ И ЧЕРНО МОРЕ БАВНО СЕ РУШИ 
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОН 1: ВЯТЪР СЕВЕРОИЗТОК 5-6 СЛЕДОБЕД 
ОТСЛАБВА 2-4  МОРЕ 2-3  ПРЕЗ НОЩТА ОТСЛАБВА 1-2 РАЙОНИ 2 ДО 3: ВЯТЪР  
СЕВЕРОИЗТОК 5-6 ВЕЧЕРТА ПОСТЕПЕННО ОТСЛАБВА 3-4 ЗА РАЙОН 3 4-5 ПО  
КРАЙБРЕЖИЕТО НА СЕВЕРОЗАПАД 3-4 МОРЕ 3  В ОТКРИТО МОРЕ 3-4 ПРЕЗ НОЩТА  
ЗА РАЙОН 2 ОТСЛАБВА 2-3 ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ: ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ КУПЕСТА  
ОБЛАЧНОСТ НА МЕСТА КРАТКОТРАЕН ДЪЖД И ГРЪМОТИВИЦИ ПРЕЗ НОЩТА ИЗЯСНЯВАНЕ  
ТЕМП МАКС 28-33 МИН 17-22 НА МОРСКАТА ВОДА 25-28 ГР С  
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 26/06  B 0600 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР NNE  4 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1020 ТЕМП 27 
КАЛИАКРА ВЯТЪР N    3 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1019 ТЕМП 27 
ВАРНА    ВЯТЪР NE   2 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  4 БАРО 1020 ТЕМП 27 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР N    6 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1018 ТЕМП 24 
БУРГАС   ВЯТЪР NW   2 МОРЕ 3 ВИД   5 MLS ОБЛ  6 БАРО 1019 ТЕМП 26 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР N    3 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1019 ТЕМП 26 
 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА    
АР             
 
---------- 
 
NAVWARN 240/19 
REGION: 
42 26,5 N 027 52,0 E 
42 26,5 N 028 05,7 E 
42 24,0 N 028 05,0 E 
42 24,0 N 027 52,0 E 
FM 0630 TO 1130 UTC ON 27 AND 28.06.2019 
IS PROHIBITED FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 238/19 
REGION WITH CENTRE: 
43 11,63 N 028 08,33 Е AND R= 5 CABLES 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,TROLLING,FISHING, 
DIVING AND ANY TYPE OF UNDERWATER ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 237/19 
REGION: 
42 22,8 N 027 47,0 Е 
42 24,3 N 027 49,5 Е 
42 21,3 N 027 56,7 Е 
42 18,6 N 027 50,5 Е 
FM 0630 TO 1200 UTC ON 25 AND 27.06.2019 
PROHIBITED FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 236/19 
REGION: 
42 09 41 N 027 51 55 Е 
42 09 41 N 027 54 25 Е 
42 07 29 N 027 56 43 Е 
42 07 29 N 027 54 43 Е 
FM 0545 TO 1145 UTC ON 25.06.,  
FM 0545 TO 1200 UTC ON 26 AND 27.06. AND 
FM 0545 TO 0915 UTC ON 28.06.2019 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,FISHING,ANCHORAGE, 
DIVING AND ANY TYPE OF UNDERWATER ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 217/19 
SPECIAL UNLIT SIGN WITH COORDINATES: 
42 28,06 N 027 33,10 E IS SUNK AND 
IT'S NOT ON HIS POSITION. 
REPRESENT NAVIGATIONAL DANGER. 
ALL SAILORS TO APPROACH WITH CAUTION. 
 
NAVWARN 177/19 
REGION WITH CENTER: 
42 31,03 N 027 38,67 E AND R= 2 CABLES 
IS DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 168/19 
BURGAS BAY: ANCHOR AREA NO.5 (INTENDED FOR SHIPS 
UNDER QUARANTINE,CARRYING DANGEROUS GOODS) MOVED 
TO AN AREA WITH COORDINATES: 
42 30,0 N 027 34,9 Е 
42 30,0 N 027 36,1 E 
42 29,4 N 027 36,1 E 
42 29,4 N 027 34,9 E 
STARTING AT 2101 UTC ON 31.05.2019. 
 
NAVWARN 124/19 
VARNA BAY: REGION: 
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E 
PROHIBITED FOR ENTRANCE OF SEACRAFTS 
FM 17.05.2019 TO 18.05.2020 
 
NAVWARN 120/19 
VARNA BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS 
WITH COORDINATES: 43 11,108 N 027 59,889 E WAS 
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY  
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE. 
 
NAVWARN 119/19 
BURGAS BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS 
WITH COORDINATES: 42 30,447 N 027 36,089 E WAS 
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY 
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE. 
 
NAVWARN 052/19 
COVE OF ATIYA 
GREEN,STARBOARD-HAND LATERAL LIGHT BUOY 
WITH COORDINATES:42 27,01 N 027 34,51 E UNLIT 
 
NAVWARN 006/19 
POMORIJSKA NAVIGATIONAL LIGHT N4991.2 
WITH COORDINATES: 42 33,07 N 027 38,34 Е UNLIT. 
 
NAVWARN 004/19 
IN BOURAGS BAY ARE ESTABLISHED 3 SPECIAL BUOYS IN POINTS: 
1.42 28,050 N 027 41,780 Е 
2.42 28,544 N 027 41,638 Е 
3.42 28,010 N 027 40,901 E 
CHARACTERISTIC – YELLOW FLASHING LIGHT 4 SECONDS. 
 
NAVWARN 003/19 
REGION WITH CENTRE: 
42 28,08 N 027 41,65 E AND R=1 MILE 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,TROLLING,DIVING 
AND ANY TYPE UNDERWATER ACTIVITIES. ALL VESSELS TO PASS 
NORTHERLY FROM THE REGION. 
 
NAVWARN 461/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2019. 
 
---------- 
 
НАВИМ 240/19 
РАЙОН: 
42 26,5 N 027 52,0 E 
42 26,5 N 028 05,7 E 
42 24,0 N 028 05,0 E 
42 24,0 N 027 52,0 E 
ОТ 0630 ДО 1130 UTC НА 27 И 28.06.2019 
E ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 238/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
43 11,63 N 028 08,33 Е И R= 5 КАБЕЛТА 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ТРАЛЕНЕ, 
РИБОЛОВ, ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 237/19 
РАЙОН: 
42 22,8 N 027 47,0 Е 
42 24,3 N 027 49,5 Е 
42 21,3 N 027 56,7 Е 
42 18,6 N 027 50,5 Е 
ОТ 0630 ДО 1200 UTC НА 25 И 27.06.2019 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 236/19 
РАЙОН: 
42 09 41 N 027 51 55 Е 
42 09 41 N 027 54 25 Е 
42 07 29 N 027 56 43 Е 
42 07 29 N 027 54 43 Е 
ОТ 0545 ДО 1145 UTC НА 25.06.,  
ОТ 0545 ДО 1200 UTC НА 26 И 27.06. И 
ОТ 0545 ДО 0915 UTC НА 28.06.2019 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 217/19 
СПЕЦИАЛЕН ЗНАК НЕ СВЕТЕЩ ВЕХА С КОРДИНАТИ: 
42 28,06 N 027 33,10 Е 
Е ПОТЪНАЛ И НЕ СЕ НАМИРА НА ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
ВЕХАТА ПРЕДСТАВЛЯВА НАВИГАЦИОННА ОПАСТНОСТ. 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПОДХОЖДАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ. 
 
НАВИМ 177/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 31,03 N 027 38,67 E И R= 2 КАБЕЛТА 
Е ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 168/19 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ: КОТВЕН РАЙОН №5 (ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ЗА КОРАБИ ПОД КАРАНТИНА,ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ) 
Е ПРЕМЕСТЕН В РАЙОН С КООРДИНАТИ: 
42 30,0 N 027 34,9 Е 
42 30,0 N 027 36,1 Е 
42 29,4 N 027 36,1 Е 
42 29,4 N 027 34,9 Е 
СЧИТАНО ОТ 2101 UTC НА 31.05.2019. 
 
НАВИМ 124/19 
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: РАЙОН: 
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E 
ЗАБРАНЕН ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ОТ 17.05.2019 ДО 18.05.2020. 
 
НАВИМ 120/19  
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS  
С КООРДИНАТИ: 43 11,108 N 027 59,889 E Е СНЕТ ОТ  
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА  
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ 
ОТ 1 КАБЕЛТ. 
 
НАВИМ 119/19 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS 
С КООРДИНАТИ: 42 30,447 N 027 36,089 Е Е СНЕТ ОТ 
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА 
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ 
ОТ 1 КАБЕЛТ. 
 
НАВИМ 052/19 
ЗАЛИВ АТИЯ 
ДЕСЕН, ЗЕЛЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ, СВЕТЕЩ С КООРДИНАТИ:  
42 27,01 N 027 34,51 E НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 006/19 
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2 
С КООРДИНАТИ: 42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 004/19 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. ПОСТАВЕНИ СА 3 СВЕТЕЩИ ЖЪЛТИ 
СПЕЦИАЛНИ БУЯ В Т.К.: 
1. 42 28,050 N 027 41,780 Е 
2. 42 28,544 N 027 41,638 Е 
3. 42 28,010 N 027 40,901 E 
ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖЪЛТА ПРОБЛЯСКВАЩА СВЕТЛИНА 4 СЕК.  
 
НАВИМ 003/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 28,08 N 027 41,65 Е И R=1 МИЛЯ 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ТРАЛЕНЕ, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ. 
ВСИЧКИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ДА ПРЕМИНАВАТ СЕВЕРНО 
ОТ УКАЗАНИЯ РАЙОН. 
 
НАВИМ 461/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 
 
---------- 
 
260600 UTC JUN 19 
CONSTANTA RADIO 
  
FORECAST FOR THE WESTERN BLACK SEA COAST 
(43.5N – 45.5N; 029E – 032E) 
  
PART 1: WARNINGS: NIL 
PART 2: SYNOPTIC SITUATION AT 26.06/00 UTC 
LOW PRESSURE: 1012 MB, 40N-033E, SLOWLY INCREASING. 
HIGH PRESSURE: 1027 MB: 47N-026E, SLOWLY DECREASING. 
PART 3: FORECAST FOR THE NEXT 12 HRS 
(26.06/0600–26.06/1800 UTC). 
MAINLY NE-ERN WIND, FORCE 3-5B, TEMPORARY 6B 
VISIBILITY: 2-7 NM. 
SEA STATE: 3-4 NEAR THE COAST AND MAINLY 4 OFFSHORE. 
PART 4: OUTLOOK FOR 12 HRS (26.06/1800-27.06/0600 UTC). 
N-ERN AND NW-ERN WIND, FORCE 2-4B, AT TIMES 5B AT THE  
BEGINNING. VISIBILITY: 2-7 NM 
SEA STATE: 2-3 NEAR THE COAST AND 3-4 OFFSHORE. 
CONSTANTA METEO