ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
 
 
290530 UTC JAN  VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO NIMH VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 29/01 AT 0300 UTC:  
A VAST TROUGH FROM NORTH OVER BALKAN PENINSULA WITH A COLD FRONT  
OVER NORTHWEST PART MOVING TO EAST  
 
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND SOUTH-SOUTHWEST  
2-4 GUSTS 5 IN OPEN SEA 4-5 GUSTS 6 AFTERNOON FROM WEST TO EAST VEERING  
FROM WEST QUARTER AND DECREASING TO 2-4 SEA 1-2 IN OPEN SEA 2-3 TEMPORARILY  
3-4 VISIBILITY 5-10 MLS INCREASING OF CLOUDS AFTERNOON SLIGHT RAIN   
 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 29/01 AT 0630 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 29/01 AT 0300 UTC:  
A VAST TROUGH FROM NORTH OVER BALKAN PENINSULA WITH A COLD FRONT OVER 
NORTHWEST PART MOVING TO EAST 
  
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREAS 1 TO 3: WIND SOUTH-SOUTHWEST 2-4 
GUSTS 5 IN OPEN SEA 4-5 GUSTS 6 AFTERNOON FROM WEST TO EAST VEERING 
FROM WEST QUARTER AND DECREASING TO 2-4 SEA 1-2 IN OPEN SEA 2-3 
TEMPORARILY 3-4 VISIBILITY 5-10 MLS INCREASING OF CLOUDS AFTERNOON AND 
AT NIGHT SLIGHT RAIN TEMP MAX 8-13 MIN 1-6 SEA WATER 6-9 FOR AREA 1 3-6 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 29/01 AT 0600 UTC 
SHABLA   WIND S    4 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  9 PRESS 1006 TEMP 8 
KALIAKRA WIND SW   4 SEA 3 VIS   5 MLS CLOUDS  8 PRESS 1007 TEMP 8 
VARNA    WIND CALM   SEA 2 VIS   5 MLS CLOUDS 10 PRESS 1007 TEMP 5 
EMINE    WIND W    5 SEA 2 VIS   5 MLS CLOUDS  8 PRESS 1006 TEMP 6 
BURGAS   WIND WSW  2 SEA 1 VIS   5 MLS CLOUDS  3 PRESS 1008 TEMP 5 
AHTOPOL  WIND SW   2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  5 PRESS 1009 TEMP 11 
METEO NIMH VARNA 
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 29/01 B 0630 UTС 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 29/01 В 0300 UTС: ОБШИРНА ДОЛИНА 
ОТ СЕВЕР НАД БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ СЪС СТУДЕН ФРОНТ НАД СЕВЕРОЗАПАДНАТА 
ЧАСТ ДВИЖИ СЕ НА ИЗТОК   
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 ДО 3: ВЯТЪР ЮГ-ЮГОЗАПАД 2-4 
ПОРИВИ 5 В ОТКРИТО МОРЕ 4-5 ПОРИВИ 6 СЛЕДОБЕД ОТ ЗАПАД НА ИЗТОК 
ОБРЪЩАНЕ ОТ ЗАПАДНА ЧЕТВЪРТ И ОТСЛАБВАНЕ ДО 2-4 МОРЕ 1-2 В ОТКРИТО МОРЕ 2-3  
ВРЕМЕННО 3-4 ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБЛАЧНОСТТА СЛЕДОБЕД И 
ПРЕЗ НОЩТА СЛАБ ДЪЖД ТЕМП МАКС 8-13 МИН 1-6 МОРСКАТА ВОДА 6-9  
ЗА РАЙОН 1 3-6 ГР С 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 29/01 B 0600 UTС 
ШАБЛА    ВЯТЪР S    4 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  9 БАРО 1006 ТЕМП 8 
КАЛИАКРА ВЯТЪР SW   4 МОРЕ 3 ВИД   5 MLS ОБЛ  8 БАРО 1007 ТЕМП 8 
ВАРНА    ВЯТЪР ТИХО   МОРЕ 2 ВИД   5 MLS ОБЛ 10 БАРО 1007 ТЕМП 5 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР W    5 МОРЕ 2 ВИД   5 MLS ОБЛ  8 БАРО 1006 ТЕМП 6 
БУРГАС   ВЯТЪР WSW  2 МОРЕ 1 ВИД   5 MLS ОБЛ  3 БАРО 1008 ТЕМП 5 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР SW   2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  5 БАРО 1009 ТЕМП 11 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
 
---------- 
 
NAVWARN 035/20 
R/V 'AKADEMINK' WILL CONDUCT RESEARCH 
EXPEDITION IN REGION: 
43 44,2N  028 34,7E 
43 44,2N  028 54,0E 
41 59,0N  028 18,0E 
41 59,0N  028 02,1E AND COASTAL LINE, 
FM 0800 UTC ON 24.01 TO 2200 UTC ON 
31.01.2020 ALL SAILORS TO KEEP SAFETY 
DISTANCE 1NM. 
 
NAVWARN 033/20 
BAY OF ATIYA. 
STARBOARD-HAND LATERAL GREEN LIGHT BUOY IN PSN: 
42 27,01 N  027 34,51 E 
IS MISSING FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 029/20   
1. NORTHEAST FROM CAPE SVETI GEORGI: LIGHT,   
EASTERN, CARDINAL BUOY - REEF ALADZHA   
WITH COORDINATES: 43 16,52 N 028 04,29 E   
MISSING FROM ITS PLACE.   
2. REGION WITH CENTRE: 43 16,52 N 028 04,29 E AND R=2 CABLES  
IS DANGER FOR NAVIGATION.  
  
NAVWARN 025/20   
BURGAS BAY: AN EASTERN VIRTUAL CARDINAL SYNTHETIC   
AIS MARK 'POMORIYSKI REEF' IS PLACED AT A POINT:   
42 33,040 N 027 39,682 E.   
   
NAVWARN 024/20   
EAST OF VARNA BAY: A VIRTUAL SPECIAL SYNTHETIC AIS MARK,   
PART V OF TSS, IS PLACED AT A POINT: 43 10,983 N 027 59,914 E.   
   
NAVWARN 023/20   
NORTHEAST OF CAPE SVETI GEORGI: AN EASTERN VIRTUAL CARDINAL   
SYNTHETIC AIS MARK IS PLACED AT A POINT 'ALADZHA BANKA':   
43 16,516 N 028 04,294 E.   
   
NAVWARN 021/20   
VARNA BAY: REGION:   
43 10,456 N 027 54,909 E   
43 10,566 N 027 54,961 E   
43 10,605 N 027 55,009 E   
43 10,478 N 027 55,204 E   
43 10,388 N 027 55,139 E   
PROHIBITED FOR ENTRANCE OF SEACRAFTS   
FM 17.05.2019 TO 18.05.2020.   
   
NAVWARN 019/20   
REGION:   
43 32,66 N 028 36,35 E   
43 32,66 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,23 E   
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR   
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 31.12.2020.   
   
NAVWARN 017/20   
BURGAS BAY: TWO VIRTUAL AIS CARDINAL SIGNS ARE PLACED   
AT A POINT WITH COORDINATES:   
1. STAVRO BANCA E – EAST CARDINAL SIGN   
42 31,30 N 27 39,10 E.   
2. STAVRO BANCA S – SOUTH CARDINAL SIGN   
42 30,90 N 27 38,60 E.   
   
NAVWARN 015/20   
EAST OF BAY OF VARNA: NEWLY-DISCOVERED OBSTRUCTIONS IN   
POINTS WITH COORDINATES:   
1. 43 11,980 N 028 08,103 E, DEPTH OVER IT 16,7 M.   
2. 43 12,089 N 028 07,634 E, DEPTH OVER IT 15,0 M.   
   
NAVWARN 013/20   
EAST FROM KRANEVO: THE POLYGON 'IZKUSTVEN RIF-KRANEVO'   
IS BUILT IN THE REGION:   
43 19,85 N 028 05,63 E   
43 19,92 N 028 05,83 E   
43 19,44 N 028 06,17 E   
43 19,40 N 028 05,97 E   
MARKED WITH YELLOW SPECIAL BUOYS   
WITH CHARACTERISTICS Y FL 5S AND RA REFL.   
   
NAVWARN 011/20   
REGION WITH CENTRE:   
43 11,63 N 028 08,33 E AND R= 5 CABLES   
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,TROLLING,FISHING,   
DIVING AND ANY TYPE OF UNDERWATER ACTIVITIES.   
   
NAVWARN 009/20   
REGION WITH CENTER:   
42 31,03 N 027 38,67 E AND R= 2 CABLES   
IS DANGEROUS FOR NAVIGATION.   
   
NAVWARN 007/20   
VARNA BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS   
WITH COORDINATES: 43 11,108 N 027 59,889 E WAS   
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY    
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE.   
   
NAVWARN 005/20   
BURGAS BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS   
WITH COORDINATES: 42 30,447 N 027 36,089 E WAS   
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY   
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE.   
   
NAVWARN 001/20   
POMORIJSKA NAVIGATIONAL LIGHT N4991.2   
WITH COORDINATES: 42 33,07 N 027 38,34 E UNLIT.   
   
---------- 
 
НАВИМ 035/20  
НИК „АКАДЕМИК" ЩЕ ИЗВЪРШВА ЕКСПЕДИЦИЯ В РАЙОН, 
ОГРАНИЧЕН ОТ Т.К.: 
43 44,2N  028 34,7Е 
43 44,2N  028 54,0Е 
41 59,0N  028 18,0Е 
41 59,0N  028 02,1Е 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА, ЗА ВРЕМЕТО ОТ 0800 Ч. UTC  
НА 24.01 ДО 2200 Ч. UTC НА 31.01.2020 Г.  
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ 
БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 МОРСКА МИЛЯ. 
 
НАВИМ 033/20 
ЗАЛИВ АТИЯ. 
СВЕТЕЩ, ЗЕЛЕН ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ В Т.К.: 
42 27,01 N  027 34,51 Е 
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 029/20  
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ НОС СВ. ГЕОРГИ:  
1. СВЕТЕЩ,ИЗТОЧЕН,КАРДИНАЛЕН БУЙ - РИФ АЛАДЖА  
С КООРДИНАТИ: 43 16,52 N 028 04,29 E  
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО.  
2. РАЙОН С ЦЕНТЪР: 43 16,52 N 028 04,29 E И R= 2 КАБЕЛТА  
Е ОПАСЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ.  
   
НАВИМ 025/20   
БУРГАСКИ ЗАЛИВ: ИЗЛЪЧВА СЕ ВИРТУАЛЕН СИНТЕТИЧЕН АИС   
КАРДИНАЛЕН ИЗТОЧЕН ЗНАК 'ПОМОРИЙСКИ РИФ':   
42 33,040 N 027 39,682 E.   
   
НАВИМ 024/20   
ИЗТОЧНО ОТ ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: ИЗЛЪЧВА СЕ ВИРТУАЛЕН   
СИНТЕТИЧЕН АИС СПЕЦИАЛЕН ЗНАК БУЙ В ЧАСТ V СРД:   
43 10,983 N 027 59,914 E.   
   
НАВИМ 023/20   
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ НОС СВ.ГЕОРГИ: ИЗЛЪЧВА СЕ ВИРТУАЛЕН   
СИНТЕТИЧЕН АИС КАРДИНАЛЕН ИЗТОЧЕН ЗНАК 'АЛАДЖА БАНКА' -   
ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН ЗНАК: 43 16,516 N 028 04,294 E.   
   
НАВИМ 021/20   
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: РАЙОН:   
43 10,456 N 027 54,909 E   
43 10,566 N 027 54,961 E   
43 10,605 N 027 55,009 E   
43 10,478 N 027 55,204 E   
43 10,388 N 027 55,139 E   
ЗАБРАНЕН ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА   
ОТ 17.05.2019 ДО 18.05.2020.   
   
НАВИМ 019/20   
РАЙОН:    
43 32,66 N 028 36,35 Е   
43 32,66 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,23 E   
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ   
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.   
   
НАВИМ 017/20   
БУРГАСКИ ЗАЛИВ: ИЗЛЪЧВАТ СЕ 2 ВИРТУАЛНИ АИС КАРДИНАЛНИ   
ЗНАКА В ТОЧКИ С КООРДИНАТИ:   
1. СТАВРО БАНКА И – ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН ЗНАК   
42 31,30 N 27 39,10 E.   
2. СТАВРО БАНКА Ю – ЮЖЕН КАРДИНАЛЕН ЗНАК   
42 30,90 N 27 38,60 E.   
   
НАВИМ 015/20   
ИЗТОЧНО ОТ ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: НОВООТКРИТИ ПРЕПЯТСТВИЯ В ТОЧКИ:   
1. 43 11,980 N 028 08,103 E, ДЪЛБОЧИНА НАД НЕГО 16,7 М.   
2. 43 12,089 N 028 07,634 E, ДЪЛБОЧИНА НАД НЕГО 15,0 М.   
   
НАВИМ 013/20   
ИЗТОЧНО ОТ КРАНЕВО: ИЗГРАДЕН Е ПОЛИГОН 'ИЗКУСТВЕН РИФ - КРАНЕВО'   
В РАЙОН С КОРДИНАТИ:   
43 19,85 N 028 05,63 E   
43 19,92 N 028 05,83 E   
43 19,44 N 028 06,17 E   
43 19,40 N 028 05,97 E   
ОВЕХОВАН С ЖЪЛТИ СПЕЦИАЛНИ БУЙОВЕ С ХАРАКТЕРИСТИКА Ж ПР 5С И   
РАДИОЛОКАЦИОНЕН ОТРАЖАТЕЛ ПАСИВЕН.   
   
НАВИМ 011/20   
РАЙОН С ЦЕНТЪР:   
43 11,63 N 028 08,33 Е И R= 5 КАБЕЛТА   
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ТРАЛЕНЕ,   
РИБОЛОВ, ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ.   
   
НАВИМ 009/20   
РАЙОН С ЦЕНТЪР:   
42 31,03 N 027 38,67 E И R= 2 КАБЕЛТА   
Е ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ.   
   
НАВИМ 007/20   
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS    
С КООРДИНАТИ: 43 11,108 N 027 59,889 E Е СНЕТ ОТ    
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА    
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ   
ОТ 1 КАБЕЛТ.   
   
НАВИМ 005/20   
БУРГАСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS   
С КООРДИНАТИ: 42 30,447 N 027 36,089 Е Е СНЕТ ОТ   
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА   
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ   
ОТ 1 КАБЕЛТ.   
    
НАВИМ 001/20   
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2 С КООРДИНАТИ:   
42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ. 
 
---------- 
 
FROM 16.12.2019/1800 UTC THERE IS NO WEATHER FORECAST FROM   
CONSTANTA RADIO/ROMANIA, BECAUSE OF CEASE OF OPERATION.