ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
171730 UTC OCT 17 
VARNA RADIO 
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL. 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 17/10 AT 1500 UTC: 
VAST AREA OF HIGH PRESSURE 1026 HPA OVER BALKAN PENINSULA 
BLACK SEA AND TURKEY SLOWLY BREAKING UP. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND VARIABLE 
0-3 SEA 0-2 VISIBILITY 5-10 MLS MORNING LOCALLY 1-2 CLEAR. 
 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 17/10 AT 1830 UTC: 
 
PART ONE: WARNING NIL. 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 17/10 AT 1500 UTC: 
VAST AREA OF HIGH PRESSURE 1026 HPA OVER BALKAN PENINSULA 
BLACK SEA AND TURKEY SLOWLY BREAKING UP. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREAS 1 AND 2: WIND VARIABLE 
0-3 TOMORROW MAINLY SOUTHEAST QUARTER 2-4 AREA 3: WIND MAINLY 
EAST QUARTER 1-3 TOMORROW EAST-NORTHEAST 2-4 FOR ALL AREAS SEA 
0-2 VISIBILITY 5-10 MLS MORNING LOCALLY 1-2 CLEAR SUNNY TEMP 
MIN 10-15 MAX 19-24 SEA WATER 15-18 DGS/C. 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 17/10 AT 1800 UTCL 
SHABLA   WIND SW  2 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1025 TEMP 16 
KALIAKRA WIND NNW 3 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1024 TEMP 17 
VARNA    WIND ENE 1 SEA 1 VIS  5 MLS CLOUDS 0 PRESS 1024 TEMP 17 
EMINE    WIND WSW 4 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1024 TEMP 18 
BURGAS   WIND CALM  SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1025 TEMP 17 
AHTOPOL  WIND SW  2 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1026 TEMP 14 
 
МETEO VARNA 
  
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 17/10 B 1830 UTC: 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА. 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 17/10 В 1500 UTC: ОБШИРНА 
ОБЛАСТ НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ НАД БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ ЧЕРНО МОРЕ И 
ТУРЦИЯ БАВНО СЕ РУШИ. 
 
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 И 2: ВЯТЪР ПРОМЕНЛИВ 0-3 
УТРЕ ПРЕДИМНО ЮГОИЗТОЧНА ЧЕТВЪРТ 2-4 РАЙОН 3: ВЯТЪР ПРЕДИМНО ИЗТОЧНА 
ЧЕТВЪРТ 1-3 УТРЕ ИЗТОК-СЕВЕРОИЗТОК 2-4 ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ МОРЕ 0-2 
ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ СУТРИНТА НА МЕСТА 1-2 ЯСНО СЛЪНЧЕВО ТЕМП МИН 10-15 
МАКС 19-24 НА МОРСКАТА ВОДА 15-18 ГР/С. 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 17/10 B 1800 UTC: 
ШАБЛА    ВЯТЪР SW  2 МОРЕ 1 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1025 ТЕМП 16 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NNW 3 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1024 ТЕМП 17 
ВАРНА    ВЯТЪР ENE 1 МОРЕ 1 ВИД  5 М ОБЛ 0 БАРО 1024 ТЕМП 17 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР WSW 4 МОРЕ 1 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1024 ТЕМП 18 
БУРГАС   ВЯТЪР ТИХО  МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1025 ТЕМП 17 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР SW  2 МОРЕ 1 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1026 ТЕМП 14 
 
МЕТЕО ВАРНА 
 
---------- 
 
NAVWARN 368/16.10.2017 
LIGHT HOUSE "VARNA" WITH COORDINATES: 
43 11,24 N 027 55,31 E - UNLIT. 
 
NAVWARN 357/17 
SRV AKADEMIK WILL CONDUCT RESEARCH 
EXPEDITION IN AREA: 
43 38N 28 36,667E  
43 37N 29 27,5E 
42 22,483N 29 15,167E  
42 30,433N 28 00,6E  
AND THE COASTLINE FROM 06 TO 20.10.17 
ALL SHIPS TO NAVIGATE WITH CAUTION AND 
TO KEEP A SAFETY DISTANCE. 
 
NAVWARN 356/17 
RESEARCH VESSEL “HYDRO 3” WILL CONDUCT RESEARCH  
EXPEDITION IN AREA: 
43 38,198 N 028 34,745 E  
43 38,221 N 028 48,507 E 
42 03,814 N 028 14,092 E 
42 01,243 N 028 00,973 E 
AND THE COASTLINE FM 04 TO 20.10.2017. 
ALL SHIPS TO NAVIGATE WITH CAUTION AND  
TO KEEP A SAFETY DISTANCE. 
 
NAVWARN 343/17 
THE DRILLING SHIP GLOBETROTTER II WILL 
CONDUCT A DRILL SURVEY FROM 23.09.2017 AT POINT: 
43 10 04,104 N 029 37 09,243 E. 
ALL SHIPS TO NAVIGATE WITH CAUTION AND  
TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 3 NM. 
 
NAVWARN 313/17  
NAVIGATIONAL LIGHT IS PLACED ON NORTH BUND  
IN AREA ROSENEC: 42 26,328 N 027 31,650 E  
WITH HEIGHT 4 MTRS AND LIGHT CHARACTERISTICS 
RED FL 3 SEC 2 MILES. 
 
NAVWARN 312/17  
ITS PLACED SPECIAL BUOY 5Y: 42 28,933 N 027 28,583 E  
WITH LIGHT CHARACTERISTICS YELLOW FL 4 SEC 2 MLS. 
 
NAVWARN 311/17  
ITS PLACED SPECIAL BUOY 4Y: 42 28,824 N 027 28,479 E  
WITH LIGHT CHARACTERISTICS YELLOW FL 4 SEC 2 MLS. 
 
NAVWARN 012/17 
THE NAUTOPHONE OF THE ISLAND SVETI IVAN 
LIGHTHOUSE WITH COORDINATES(WGS 84): 
42 26,30 N 027 41,44 E IS NOT WORKING. 
 
NAVWARN 420/16 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE 
TO 31.12.2017 INCLUDING. 
 
NAVWARN 415/16 
STARBOARD-HAND LATERAL LIGHT BUOY WITH COORDINATES: 
42 27,01 N 027 34,51 E  IS REMOVED FROM ITS PLACE. 
 
---------- 
 
НАВИМ 368/17 
ФАР "ВАРНА" С КООРДИНАТИ: 
43 11,24 N 027 55,31 Е - НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 357/17 
НИК "АКАДЕМИК" ЩЕ ПРОВЕДE НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКA 
ЕКСПЕДИЦИЯ В РАЙОН ОГРАНИЧЕН ОТ ТОЧКИ С КООРДИНАТИ:  
43 38,000N 28 36,667Е  
43 37,000N 29 27,500E 
42 22,483N 29 15,167E  
42 30,433N 28 00,600E  
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА ОТ 06 ДО 20.10.2017 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И 
ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ. 
 
НАВИМ 356/17 
M/K "ХИДРО 3" ЩЕ ПРОВЕДE НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКA 
ЕКСПЕДИЦИЯ В РАЙОН: 
43 38,198 N 028 34,745 Е 
43 38,221 N 028 48,507 E 
42 03,814 N 028 14,092 E 
42 01,243 N 028 00,973 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА ОТ 04 ДО 20.10.2017 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И 
ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ. 
 
НАВИМ 343/17 
СОНДАЖЕН КОРАБ GLOBETROTTER ІІ ЩЕ ИЗВЪРШВА 
ПРОУЧВАТЕЛЕН СОНДАЖ ОТ 23.09.2017 В ТОЧКА: 
43 10 04,104 N 029 37 09,243 E. 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И 
ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 3 МОРСКИ МИЛИ. 
 
НАВИМ 313/17  
ПОСТАВЕНА Е ЧЕРВЕНА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА НА 
СЕВЕРНАТА БУНА В МЕСТНОСТ "РОСЕНЕЦ" В Т.К.: 
42 26,328 N 027 31,650 Е С ВИСОЧИНА 4 МЕТРА И Х-КА  
НА СВЕТЕНЕ: ЧЕРВЕНА,ПРОБЛЯСКВАЩА,3 СЕКУНДИ,2 МИЛИ. 
 
НАВИМ 312/17 
ПОСТАВЕН Е СПЕЦИАЛЕН БУЙ С № 5Y В Т.К.: 
42 28,933 N 027 28,583 Е И Х-КА НА СВЕТЕНЕ:  
ЖЪЛТА, ПРОБЛЯСКВАЩА, 4 СЕКУНДИ, 2 МИЛИ. 
 
НАВИМ 311/17 
ПОСТАВЕН Е СПЕЦИАЛЕН БУЙ С № 4Y В Т.К.: 
42 28,842 N 027 28,479 Е И Х-КА НА СВЕТЕНЕ:  
ЖЪЛТА, ПРОБЛЯСКВАЩА, 4 СЕКУНДИ, 2 МИЛИ. 
 
НАВИМ 012/17 
НАУТОФОН НА ФАР СВЕТИ ИВАН С КООРДИНАТИ (WGS 84): 
42 26,30 N 027 41,44 E  НЕ ФУНКЦИОНИРА. 
 
НАВИМ 420/16 
РАЙОН: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 
 
НАВИМ 415/16 
ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН ЗЕЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ С ТОЧКА КОРДИНАТИ: 
42 27,01 N 027 34,51 E, Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
---------- 
 
171800 UTC  OCT  17 
CONSTANTA RADIO 
FORECAST FOR THE WESTERN BLACK SEA COAST 
(AREA:43,5N-45,5N; 29E-32E) 
 
PART 1: WARNING NIL. 
 
PART 2: SYNOPTIC SITUATION AT 17.10/12 UTC 
LOW PRESS: NIL IN THE AREA. 
HIGH PRESS: 1027MB 42N 32E SLOWLY DECREASING. 
 
PART 3: FORECAST FOR THE NEXT 12 HOURS 
(FROM 17.10/18 UTC TO 18.10/06 UTC) 
W AND SW WIND 1-4B, VIS. 2-7NM AT TIMES LOWER IN THE 
MORNING, SEA 1-2 NEAR THE COAST AND 2-3 OFFSHORE. 
 
PART 4: OUTLOOK FOR 12 HOURS 
(FROM 18.10/06 UTC TO 18.10/18 UTC) 
MAINLY SW WIND 1-4B, VIS. 2-7NM, SEA 1-2 NEAR THE COAST 
AND 2-3 OFFSHORE. 
CONSTANTA METEO