ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
 
170530 UTC FEB 19 
VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO 
NIMH VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 17/02 AT 0300 UTC:  
A HIGH 1031 HPA OVER BALKAN PENINSULA SLOWLY WEAKENING   
 
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND WEST-NORTHWEST 3-4  
SEA 1-2 IN OPEN SEA 2-3 VISIBILITY 5-10 MLS CLOUDS DECREASING TO SUNNY  
 
 
---------- 
 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 16/02 AT 1830 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 16/02 AT 1500 UTC:  
HIGH 1031 HPA OVER BALKAN PENINSULA SLOWLY BREAKING    
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREAS 1 AND 2: WIND NORTHWEST  
DECREASING 2-4 SEA DECREASING TO 1-2 AREA 3: WIND NORTH QUARTER 4-5  
GRADUALLY DECREASING 2-4 SEA 2-3 FOR ALL ARES: VISIBILITY 5-10 MLS  
MOSTLY CLOUDY TEMР MIN 1-6 MAX 7-12 SEA WATER 4-7 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 16/02 AT 1800 UTC 
SHABLA   WIND WNW  2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS 10 PRESS 1029 TEMP 5 
KALIAKRA WIND NNW  2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS 10 PRESS 1029 TEMP 5 
VARNA    WIND CALM   SEA 1 VIS   5 MLS CLOUDS  3 PRESS 1030 TEMP 5 
EMINE    WIND N    3 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS 10 PRESS 1030 TEMP 5 
BURGAS   WIND E    3 SEA 3 VIS   5 MLS CLOUDS  9 PRESS 1030 TEMP 6 
AHTOPOL  WIND NW   2 SEA 2 VIS   5 MLS CLOUDS 10 PRESS 1031 TEMP 5 
METEO NIMH VARNA  
AR             
    
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 16/02 B 1830 СКВ 
  
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 16/02 В 1500 СКВ: АНТИЦИКЛОН 1031 ХПА  
НАД БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ БАВНО СЕ РУШИ 
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 И 2: ВЯТЪР СЕВЕРОЗАПАД  
ОТСЛАБВАНЕ 2-4 МОРЕ СПАДАНЕ ДО 1-2 РАЙОН 3: ВЯТЪР СЕВЕРНА ЧЕТВЪР 4-5  
ПОСТЕПЕННО ОТСЛАБВАНЕ 2-4 МОРЕ 2-3 ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ: ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ  
ПРЕДИМНО ОБЛАЧНО ТЕМП МИН 1-6 МАКС 7-12 НА МОРСКАТА ВОДА 4-7 ГР С 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 16/02 B 1800 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР WNW  2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ 10 БАРО 1029 ТЕМП 5 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NNW  2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ 10 БАРО 1029 ТЕМП 5 
ВАРНА    ВЯТЪР ТИХО   МОРЕ 1 ВИД   5 MLS ОБЛ  3 БАРО 1030 ТЕМП 5 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР N    3 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ 10 БАРО 1030 ТЕМП 5 
БУРГАС   ВЯТЪР E    3 МОРЕ 3 ВИД   5 MLS ОБЛ  9 БАРО 1030 ТЕМП 6 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР NW   2 МОРЕ 2 ВИД   5 MLS ОБЛ 10 БАРО 1031 ТЕМП 5 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
АР             
---------- 
 
NAVWARN 43/19 
AT POINT: 43 12,1 N 027 59,7 E 
IS LOST AN ANCHOR WITH 120 METERS CHAIN. 
 
NAVWARN 36/19  
UNLIGHT NAVIGATIONAL BEACON CHERNI NOS   
WITH COORDINATES 42 55,71 N 027 54,17 E 
IS MISSING FROM ITS POSITION. 
 
NAVWARN 007/19 
SOZOPOLSKI LIGHT NAVIGATIONAL SIGN N4978.3 
WITH COORDINATES: 42 25,26 N 027 41,10 E UNLIT. 
 
NAVWARN 006/19 
POMORIJSKA NAVIGATIONAL LIGHT N4991.2 
WITH COORDINATES: 42 33,07 N 027 38,34 Е UNLIT. 
 
NAVWARN 004/19 
IN BOURAGS BAY ARE ESTABLISHED 3 SPECIAL BUOYS IN POINTS: 
1.42 28,050 N 027 41,780 Е 
2.42 28,544 N 027 41,638 Е 
3.42 28,010 N 027 40,901 E 
CHARACTERISTIC – YELLOW FLASHING LIGHT 4 SECONDS. 
 
NAVWARN 003/19 
REGION WITH CENTRE: 
42 28,08 N 027 41,65 E AND R=1 MILE 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,TROLLING,DIVING 
AND ANY TYPE UNDERWATER ACTIVITIES. ALL VESSELS TO PASS 
NORTHERLY FROM THE REGION. 
 
NAVWARN 002/19 
AGROUND UNLIT BUOY WITH LENGTH 4 METRES IN POINT: 
43 34,67 N 028 36,94 Е JUTTING 1 М. ABOVE SEA SURFACE, 
IS DANGEROUS FOR NAVIGATIONAL. 
 
NAVWARN 001/19 
1. EAST CARDINAL LIGHT BUOY ‘STAVRO BANKA’ 
IN BOURGAS BAY, COORDINATES: 
42 31,03 N 027 38,67 Е MISSING FROM ITS PLACE. 
2. REGION WITH CENTRE: 
42 31,03 N 027 38,67 Е AND R=2 CABLES 
DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 461/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2019. 
 
---------- 
 
НАВИМ 043/19 
В ТОЧКА КООРДИНАТИ: 
43 12,1 N  027 59,7 E 
Е ИЗГУБЕНА КОТВА С 120 М. ВЕРИГА. 
 
НАВИМ 036/19 
НЕСВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН ЗНАК ЧЕРНИ НОС С КОРДИНАТИ: 
42 55,71 N 027 54,17 E Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 007/19 
СОЗОПОЛСКИ СВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН ЗНАК N4978.3 
С КООРДИНАТИ: 42 25,26 N 027 41,10 E НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 006/19 
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2 
С КООРДИНАТИ: 42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 004/19 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. ПОСТАВЕНИ СА 3 СВЕТЕЩИ ЖЪЛТИ 
СПЕЦИАЛНИ БУЯ В Т.К.: 
1. 42 28,050 N 027 41,780 Е 
2. 42 28,544 N 027 41,638 Е 
3. 42 28,010 N 027 40,901 E 
ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖЪЛТА ПРОБЛЯСКВАЩА СВЕТЛИНА 4 СЕК.  
 
НАВИМ 003/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 28,08 N 027 41,65 Е И R=1 МИЛЯ 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ТРАЛЕНЕ, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ. 
ВСИЧКИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ДА ПРЕМИНАВАТ СЕВЕРНО 
ОТ УКАЗАНИЯ РАЙОН. 
 
НАВИМ 002/19 
ЗАСЕДНАЛ НЕСВЕТЕЩ БУЙ С ДЪЛЖИНА 4 МЕТРА В ТОЧКА С  
КОРДИНАТИ: 43 34,67 N 028 36,94 Е  ПОКАЗВАЩ СЕ 1 М. 
НАД ВОДНАТА ПОВЪРХНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВЯ НАВИГАЦИОННА 
ОПАСТНОСТ.  
 
НАВИМ 001/19 
1. ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ "СТАВРО БАНКА" 
В БУРГАСКИ ЗАЛИВ С КООРДИНАТИ: 
42 31,03 N 027 38,67 Е ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
2. РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 31,03 N 027 38,67 Е И R=2 КАБЕЛТА 
ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 461/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 
 
---------- 
 
161800 UTC FEB ‘19 
CONSTANTA RADIO 
  
FORECAST FOR THE WESTERN BLACK SEA COAST 
(AREA: 43.5°N – 45.5°N; 29°E – 32°E) 
  
PART 1: WARNINGS: NIL 
PART 2: SYNOPTIC SIT AT 1602/12 UTC 
LOW PRESS: NIL IN THE AREA 
HIGH PRESS: 1035 MB: 45°N; 25°E – 
DECREASING 
PART 3: F/CAST FOR THE NEXT 12 HOURS 
(FM 1602/18 UTC TO 1702/06 UTC) 
MAINLY NW-ERN WIND, DECREASING FROM 
FORCE 3–5 B TO FORCE 2–4 B. 
VISIB: 1-7 NM, AT TIMES LOWER – 
FOG CONDITIONS. 
SEA STATE: MAINLY 2 NEAR THE COAST AND 
MAINLY 4 OFFSHORE. 
PART 4: O/LOOK FOR 12 HOURS 
(FM 1702/06 UTC TO 1702/18 UTC) 
NW-ERN WIND, BACKING SW, FORCE 2-4 B, 
AT TIMES 5 B OFFSHORE. 
VISIB: 2-7 NM, AT TIMES LOWER. 
SEA STATE: 1-2 NEAR THE COAST AND 2-3 
OFFSHORE. 
  
CONSTANTA METEO