ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
 
 
 
 
 
 
061730 UTC MAY 
VARNA RADIO 
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO 
NIMH VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 06/05 AT 1500 UTC:  
A TROUGH FROM NORTH OVER UKRAINE MOVING TO NORTHEAST OVER CENTRAL  
EUROPE A TROUGH FROM NORTH MOVING TO EAST-SOUTHEAST   
  
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND  
DECREASING TO VARIABLE 2-3 TOMORROW MORNING SOUTH QUARTER  
2-4 SEA DECREASING TO 2 VISIBILITY 5-10 MLS MOSTLY CLEAR 
 
 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 06/05 AT 1830 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 06/05 AT 1500 UTC:  
A TROUGH FROM NORTH OVER UKRAINE MOVING TO NORTHEAST OVER CENTRAL  
EUROPE A TROUGH FROM NORTH MOVING TO EAST-SOUTHEAST   
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREAS 1 TO 3: WIND DECREASING  
TO VARIABLE 2-3 TOMORROW MORNING SOUTH QUARTER 2-4 ABOUT AND  
AFTERNOON INCREASING FROM SOUTH-SOUTHEAST 5 GUSTS 6 SEA DECREASING  
TO 2 TOMORROW AFTERNOON INCREASING 3 VISIBILITY 5-10 MLS MOSTLY  
CLEAR TOMORROW VARIABLE CLOUDS TEMP  MIN 9-14 MAX 17-22 SEA  
WATER 13-16 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 06/05 AT 1800 UTC 
SHABLA   WIND SSW 1 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 1 PRESS 1012 TEMP 16 
KALIAKRA WIND NW  3 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 3 PRESS 1012 TEMP 20 
VARNA    WIND WNW 1 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 3 PRESS 1013 TEMP 20 
EMINE    WIND NW  3 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1013 TEMP 18 
BURGAS   WIND NW  2 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS 4 PRESS 1012 TEMP 22 
AHTOPOL  WIND SW  2 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1014 TEMP 16 
 
METEO NIMH VARNA 
AR  
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 06/05 B 1830 СКВ 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 06/05 В 1500 СКВ: ДОЛИНА  
ОТ СЕВЕР НАД УКРАЙНА ДВИЖИ СЕ НА СЕВЕРОИЗТОК ДОЛИНА ОТ СЕВЕР  
НАД ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА ДВИЖИ СЕ НА ИЗТОК-ЮГОИЗТОК 
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 ДО 3: ВЯТЪР ОТСЛАБВА  
ДО ПРОМЕНЛИВ 2-3 УТРЕ СУТРИН ЮЖНА ЧЕТВЪРТ 2-4 ОКОЛО И СЛЕДОБЕД  
УСИЛВАНЕ ОТ ЮГ-ЮГОИЗТОК 5 ПОРИВИ 6 МОРЕ СПАДАНЕ ДО 2 УТРЕ  
СЛЕДОБЕД УВЕЛИЧЕНИЕ 3  ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ ПРЕДИМНО ЯСНО УТРЕ  
ПРОМЕНЛИВА ОБЛАЧНОСТ ТЕМП МИН 9-14 МАКС 17-22 НА МОРСКА  
ВОДА 13-16 ГР С 
  
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 06/05 B 1800 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР SSW 1 МОРЕ 1 ВИД 10 М ОБЛ 1 БАРО 1012 ТЕМП 16 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NW  3 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 3 БАРО 1012 ТЕМП 20 
ВАРНА    ВЯТЪР WNW 1 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 3 БАРО 1013 ТЕМП 20 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР NW  3 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1013 ТЕМП 18 
БУРГАС   ВЯТЪР NW  2 МОРЕ 3 ВИД 10 М ОБЛ 4 БАРО 1012 ТЕМП 22 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР SW  2 МОРЕ 1 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1014 ТЕМП 16 
 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
АР 
 
 
 
---------- 
 
NAVWARN 173/21  
COVE OF ATIYA. STARBOARD-HAND LATERAL  
GREEN LIGHT BUOY 42 27,01 N 027 34,51 E UNLIT.  
 
NAVWARN 028/21  
1. NORTHEAST FROM CAPE SVETI GEORGI:  
LIGHT,EASTERN,CARDINAL BUOY-REEF ALADZHA  
WITH COORDINATES: 43 16,516N 028 04,294E  
MISSING FROM ITS PLACE.IT IS TRANSMITTED  
A VIRTUAL SYNTHETIC AIS EAST CARDINAL  
LIGHT BUOY.  
2. REGION WITH CENTRE:  
43 16,516 N 028 04,294 E AND R=2 CABLES  
IS DANGEROUS FOR NAVIGATION.  
  
NAVWARN 26/21  
FM 12.11.2020,DUE TO DREDGING ACTIVITIES  
IN THE AQUATORY OF CANAL 1,CANAL 2 AND  
THE LAKE OF VARNA,THE SURROUNDING  
NAVIGATION BUOYS,PERIODICALLY,WILL BE  
POSITIONED AND REMOVED FM THEIR PLACES.  
NAVIGATORS WILL RECEIVE UP TO DATE  
INFORMATION AND INSTRUCTIONS FM TRAFFIC  
CONTROL – VARNA BEFORE MANOEUVRING IN  
THE REGION.  
  
NAVWARN 24/21  
BULGARIA.TO ALL SHIPS VISITING BULGARIAN  
PORTS THE FOLLOWING INFORMATION SHOULD  
BE UPDATED AND REPORTED VIA RADIO/VHF  
CH.11, 4 HRS BEFORE ETA:  
A.TOTAL NUMBER OF PERSONS ON BOARD  
(BOTH CREW AND PASSENGERS).  
B.NUMBER OF PERSONS INFECTED WITH  
COVID-19.  
C.NUMBER OF PERSONS SUSPECTED TO BE  
INFECTED WITH COVID-19.  
D.NUMBER OF PLANNED CREW CHANGES.  
VTS AUTHORITY BLACK SEA DIRECTORATE.  
  
NAVWARN 22/21  
EAST OF SHKORPILOVCI. IN POINT WITH  
COORDINATES: 42 57,549 N 027 54,511 E IS  
PLACED A YELLOW OCEANOGRAPHIC BUOY -  
SPHERE WITH DIAMETER 0,42M, MARKED WITH  
YELLOW FLASHING LIGHT WITH  
CHARACTERISTIC Y FL 2,5SEC. 1NM. ALL  
SHIPS TO KEEP A SAFETY DISTANCE OF 1  
CABLE.  
  
NAVWARN 20/21  
CAPE SHABLA.REGION:  
43 32,66 N 028 36,35 E  
43 32,66 N 028 36,99 E  
43 32,11 N 028 36,99 E  
43 32,11 N 028 36,23 E  
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR  
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO  
31.12.2021.  
  
NAVWARN 18/21  
BURGAS BAY. IN POINT WITH COORDINATES:  
42 30,425 N 027 38,097 E IS PLACED A  
YELLOW OCEANOGRAPHIC BUOY-SPHERE WITH  
DIAMETER 0,42M, MARKED WITH YELLOW  
FLASHING LIGHT WITH CHARACTERISTIC  
Y FL 2,5SEC. 1NM. ALL SHIPS TO KEEP A  
SAFETY DISTANCE OF 1 CABLE.  
  
NAVWARN 16/21  
BOURGAS BAY. IN POINT WITH COORDINATES:  
42 30,680 N 027 33,344 E IS PLACED YELLOW  
OCEANOGRAPHIC BUOY - SPHERE WITH  
DIAMETER 0,6M. MARKED WITH YELLOW  
FLASHING LIGHT WITH CHARACTERISTIC  
5 PLUS 5, 20SEC.ALL SHIPS TO KEEP  
A SAFETY DISTANCE OF 1 CABLE.  
  
NAVWARN 15/21  
BAY OF VARNA,IN POINT WITH  
COORDINATES: 43 11,639 N 027 56,515 E IS  
PLACED A YELLOW OCEANOGRAPHIC BUOY -  
SPHERE WITH DIAMETER 0,6 M,MARKED WITH  
YELLOW FLASHING LIGHT WITH  
CHARACTERISTIC Y FL (5+5)20SEC.ALL  
SHIPS TO KEEP A SAFETY DISTANCE OF 1  
CABLE.  
  
NAVWARN 14/21  
BAY OF VARNA,IN POINT WITH  
COORDINATES:43 10,976 N 027 59,734 E IS  
PLACED A YELLOW OCEANOGRAPHIC BUOY -  
SPHERE WITH DIAMETER 0,42M,MARKED WITH  
YELLOW FLASHING LIGHT WITH  
CHARACTERISTIC Y FL 2,5SEC. 1NM. ALL  
SHIPS TO KEEP A SAFETY DISTANCE OF 1  
CABLE.  
  
NAVWARN 12/21  
LAKE OF VARNA. REGION:  
43 12,333 N 027 52,016 E  
43 12,402 N 027 51,695 E  
43 12,393 N 027 51,567 E  
43 12,400 N 027 51,495 E  
43 12,324 N 027 51,385 E  
43 12,295 N 027 51,322 E  
43 12,112 N 027 52,241 E  
43 12,153 N 027 52,287 E  
43 12,330 N 027 52,185 E  
FM 22.06.2020 IS PROHIBITED FOR  
NAVIGATION,ENTRANCE OF SEACRAFTS, EXCEPT  
SUCH AS ENGAGED WITH DREDGING ACTIVITIES  
OF THE NAVIGATIONAL CANALS IN PORT VARNA  
  
NAVWARN 009/21  
BURGAS BAY.REGION WITH CENTER:  
42 31,03 N 027 38,67 E AND R= 2 CABLES  
IS DANGEROUS FOR NAVIGATION.  
  
NAVWARN 007/21  
BURGAS BAY.FISHING PORT POMORIE.  
PORT-HAND LATERAL RED LIGHT BUOY IN PSN:  
42 33,04 N 027 38,77 E IS MISSING FROM ITS  
PLACE.  
  
NAVWARN 005/21  
BURGAS BAY:OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY  
ODAS WITH COORDINATES:  
42 30,447 N 027 36,089 E IS REMOVED FM ITS  
PLACE.INSTEAD A RED SIGNAL BUOY IS SET.  
ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF  
1 CABLE.  
  
NAVWARN 001/21  
POMORIJSKA NAVIGATIONAL LIGHT N4991.2,  
WITH COORDINATES:42 33,07 N 027 38,34 E  
UNLIT.  
  
---------- 
 
НАВИМ 173/21  
ЗАЛИВ АТИЯ. ДЕСЕН, ЗЕЛЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ, 
СВЕТЕЩ С КООРДИНАТИ: 42 27,01 N 027 34,51 Е 
НЕ СВЕТИ.  
   
НАВИМ 28/21  
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ НОС СВ. ГЕОРГИ.  
1.СВЕТЕЩ ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН БУЙ-РИФ АЛАДЖА БАНКА В Т.К.:  
43 16.516 N 028 04.294 E  
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. ИЗЛЪЧВА СЕ ВИРТУАЛЕН  
СИНТЕТИЧЕН АИС КАРДИНАЛЕН ИЗТОЧЕН ЗНАК.  
2.РАЙОН С ЦЕНТЪР Т.К.:  
43 16.516 N 028 04.294 E  
И РАДИУС 2 КАБЕЛТА Е ОПАСЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ.  
  
НАВИМ 26/21  
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО  
ОТ 12.11.2020 В АКВАТОРИЯТА НА КАНАЛИ 1 И 2  
И ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ДРАГАЖНИ ДЕЙНОСТИ,  
ПОРАДИ КОЕТО ПЕРИОДИЧНО ЩЕ БЪДАТ СНЕМАНИ И ПОСТАВЯНИ  
ОТ ЩАТНИТЕ ИМ МЕСТА ОГРАЖДАЩИТЕ НАВИГАЦИОННИ БУЙОВЕ.  
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И  
ИНСТРУКЦИИ ОТ ТРАФИК КОНТРОЛ - ВАРНА ПРЕДИ  
МАНЕВРИРАНЕ В РАЙОНА.  
  
НАВИМ 24/21  
Р. БЪЛГАРИЯ.  
ДО ВСИЧКИ КОРАБИ, ПОСЕЩАВАЩИ БЪЛГАРСКИ ПРИСТАНИЩА.  
СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДА ДОКЛАДВАНA ПО  
РАДИО / УКВ КАНАЛ 11, 4 ЧАСА ПРЕДИ ОЧАКВАНОТО  
ВРЕМЕ НА ПРИСТИГАНЕ:  
A.ОБЩ БРОЙ НА ЛИЦАТА НА БОРДА;  
B.БРОЙ НА ЛИЦА НА БОРДА, СТРАДАЩИ ОТ COVID-19;  
C.БРОЙ НА ЛИЦА НА БОРДА, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА,  
ЧЕ СА ЗАРАЗЕНИ С НОВИЯ КОРОНАВИРУС;  
D.БРОЙ ПЛАНИРАНИ СМЕНИ НА ЛИЦА ОТ ЕКИПАЖА.  
ДИРЕКЦИЯ "РЪКОВОДСТВО НА КОРАБНИЯ ТРАФИК - ЧЕРНО МОРЕ".  
  
НАВИМ 22/21  
ИЗТОЧНО ОТ К.К. ШКОРПИЛОВЦИ  
В ТОЧКА С КООРДИНАТИ:  
42 57.549 N 027 54.511 E    
Е ПОСТАВЕН ЖЪЛТ ОКЕАНОГРАФСКИ БУЙ СФЕРА С ДИАМЕТЪР 0.42М,  
ОБОЗНАЧЕН С ЖЪЛТА СВЕТЛИНА С ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖПР2.5С1М  
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 КАБЕЛТ.  
  
НАВИМ 20/21  
НОС ШАБЛА  
РАЙОН, ОГРАНИЧЕН ОТ Т.К.:  
43 32.66 N 028 36.35 Е  
43 32.66 N 028 36.99 E  
43 32.11 N 028 36.99 E  
43 32.11 N 028 36.23 E  
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, РИБОЛОВ И  
ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2021Г.  
  
НАВИМ 18/21  
БУРГАСКИ ЗАЛИВ.  
В ТОЧКА С КООРДИНАТИ:  
42 30,425 N 027 38,097 E    
Е ПОСТАВЕН ЖЪЛТ ОКЕАНОГРАФСКИ БУЙ СФЕРА С ДИАМЕТЪР 0.42М,  
ОБОЗНАЧЕН С ЖЪЛТА СВЕТЛИНА С ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖПР2.5С1М  
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 КАБЕЛТ.  
  
НАВИМ 16/21  
БУРГАСКИ ЗАЛИВ.  
В ТОЧКА С КООРДИНАТИ:  
42 30,680 N 027 33,344 E    
Е ПОСТАВЕН ЖЪЛТ ОКЕАНОГРАФСКИ БУЙ СФЕРА С ДИАМЕТЪР 0.6 М,  
ОБОЗНАЧЕН С ЖЪЛТА СВЕТЛИНА С ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖПР(5+5)20С.  
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 КАБЕЛТ.  
  
НАВИМ 15/21  
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ.  
В ТОЧКА С КООРДИНАТИ:  
43 11,639 N 027 56,515 E    
Е ПОСТАВЕН ЖЪЛТ ОКЕАНОГРАФСКИ БУЙ СФЕРА С ДИАМЕТЪР 0.6 М,  
ОБОЗНАЧЕН С ЖЪЛТА СВЕТЛИНА С ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖПР(5+5)20С.  
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 КАБЕЛТ.  
  
НАВИМ 14/21  
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ.  
В ТОЧКА С КООРДИНАТИ:  
43 10,976 N 027 59,734 E    
Е ПОСТАВЕН ЖЪЛТ ОКЕАНОГРАФСКИ БУЙ СФЕРА С ДИАМЕТЪР 0.42 М,  
ОБОЗНАЧЕН С ЖЪЛТА СВЕТЛИНА С ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖПР2.5С1М.  
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 КАБЕЛТ.  
  
НАВИМ 12/21  
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО  
РАЙОН ОГРАНИЧЕН ОТ Т.К.:  
43 12,333 N 027 52,016 E  
43 12,402 N 027 51,695 E  
43 12,393 N 027 51,567 E  
43 12,400 N 027 51,495 E  
43 12,324 N 027 51,385 E  
43 12,295 N 027 51,322 E  
43 12,112 N 027 52,241 E  
43 12,153 N 027 52,287 E  
43 12,330 N 027 52,185 E  
ОТ 22 ЮНИ 2020 Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, НАВЛИЗАНЕ НА  
ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РАЙОНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТАКИВА  
АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО ДРАГИРАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ  
КАНАЛИ В ПР-ЩЕ ВАРНА.  
  
НАВИМ 9/21  
БУРГАСКИ ЗАЛИВ  
РАЙОН С ЦЕНТЪР Т.К.:  
42 31,03 N 027 38,67 Е И РАДИУС 2 КАБЕЛТА Е ОПАСЕН 
ЗА ПЛАВАНЕ.  
  
НАВИМ 7/21  
БУРГАСКИ ЗАЛИВ.  
РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ “ПОМОРИЕ”.  
СВЕТЕЩ ЛЯВ ЧЕРВЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ В Т.К.:  
42 33,04 N 027 38,77 E  
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО.  
  
НАВИМ 5/021  
БУРГАСКИ ЗАЛИВ.  
ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS С КООРДИНАТИ:  
42 30,447 N 027 36,089 Е  
Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА  
СИГНАЛНА ШАМАНДУРА С ЧЕРВЕН ЦВЯТ.  
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1  
КАБЕЛТ.  
  
НАВИМ 1/21.  
БУРГАСКИ ЗАЛИВ  
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2,  
ЧЕЛОТО НА ПРИСТАНИЩНИЯ МОЛ С КООРДИНАТИ:  
42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ.