ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
 
 
 
160530 UTC OCT 19 
VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL. 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 16/10 AT 0300 UTC: 
A RIDGE FROM NORTHEAST OVER BALKAN PENINSULA AND BLACK SEA 
SLOWLY MOVING TO EAST-NORTHEAST AND VEERING TO EAST. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND EAST 
QUARTER 2-4 ALONG THE COAST GRADUALLY VEERING TO NORTHEAST AND 
DECREASING 1-3 SEA 1-2 VISIBILITY 5-10 MORNING LOCALLY FOG 
300-900 METERS LOW CLOUDS AFTERNOON MOSTLY SUNNY. 
 
---------- 
 
 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 16/10 AT 0630 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 16/10 AT 0300 UTC: A RIDGE 
FROM NORTHEAST OVER BALKAN PENINSULA AND BLACK SEA SLOWLY MOVING TO 
EAST-NORTHEAST AND VEERING TO EAST  
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREA 1 WIND EAST 2-4 AREA 2: WIND 
EAST QUARTER 2-4 ALONG THE COAST NORTHEAST 1-3 AREA 3: WIND NORTHEAST 
2-4 AT NIGHT WIND FOR AREAS 2 AND 3 BACKING TO NORTH-NORTHEAST AND 
DECREASING 1-3 FOR ALL AREAS: SEA 1-2 VISIBILITY 5-10 MLS IN THE 
MORNING LOCALLY FOG 300-1000 METERS LOW CLOUDS AFTERNOON MOSTLY SUNNY 
AT NIGHT INCREASING OF CLOUDS FOR AREA 3 SHOWERS TEMP MAX 18-23  
MIN 12-17 SEA WATER 18-20 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 16/10 AT0600 UTC 
SHABLA   WIND ENE  2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  9 PRESS 1020 TEMP 17 
KALIAKRA WIND SE   2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  9 PRESS 1018 TEMP 17 
VARNA    WIND SE   1 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  9 PRESS 1019 TEMP 17 
EMINE    WIND E    2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  9 PRESS 1018 TEMP 18 
BURGAS   WIND CALM   SEA 2 VIS   5 MLS CLOUDS 10 PRESS 1018 TEMP 17 
AHTOPOL  WIND WSW  2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1020 TEMP 16 
METEO NIMH VARNA 
AR 
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 16/10  B 0630 СКВ 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА  
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 16/10 В 0300 СКВ: ГРЕБЕН ОТ 
СЕВЕРОИЗТОК НАД БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ И ЧЕРНО МОРЕ БАВНО СЕ ДВИЖИ НА 
ИЗТОК-СЕВЕРОИЗТОК И СЕ ОБРЪЩА ОТ ИЗТОК  
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОН 1 ВЯТЪР ИЗТОК 2-4 РАЙОН 2: ВЯТЪР 
ИЗТОЧНА ЧЕТВЪРТ 2-4 КРАЙ БРЕГА СЕВЕРОИЗТОК 1-3 РАЙОН 3: ВЯТЪР 
СЕВЕРОИЗТОК 2-4 ПРЕЗ НОЩТА ЗА РАЙОНИ 2 И 3 ОБРЪЩАНЕ ОТ СЕВЕР- 
СЕВЕРОИЗТОК И ОТСЛАБВАНЕ 1-3 ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ: МОРЕ 1-2 ВИДИМОСТ 5-10 
МИЛИ СУТРИН НА МЕСТА МЪГЛА 300-1000 МЕТРА НИСКА ОБЛАЧНОСТ СЛЕДОБЕД 
ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО ПРЕЗ НОЩТА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБЛАЧНОСТТА И ЗА РАЙОН 3 
КРАТКОТРАЕН ДЪЖД ТЕМП МАКС 18-23 МИН 12-17 НА МОРСКАТА ВОДА 18-20 ГР С 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 16/10 B 0600 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР ENE  2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  9 БАРО 1020 ТЕМП 17 
КАЛИАКРА ВЯТЪР SE   2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  9 БАРО 1018 ТЕМП 17 
ВАРНА    ВЯТЪР SE   1 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  9 БАРО 1019 ТЕМП 17 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР E    2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  9 БАРО 1018 ТЕМП 18 
БУРГАС   ВЯТЪР ТИХО   МОРЕ 2 ВИД   5 MLS ОБЛ 10 БАРО 1018 ТЕМП 17 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР WSW  2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1020 ТЕМП 16 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
АР 
 
---------- 
 
NAVWARN 425/19 
EAST OF VARNA. REGION WITH CENTER : 
43 12,04 N 028 07,85 E AND R=5 CABLES 
FM 0600 TO 1230 UTC ON 16 AND 17.10.2019 
IS FORBIDDEN FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,FISHING, 
DIVING AND ANY TYPE OF UNDERWATER ACTIVITY. 
 
NAVWARN 351/19 
EAST FROM KRANEVO. THE POLYGON „IZKUSTVEN RIF-KRANEVO” 
IS BUILT IN THE REGION: 
43 19,85 N 028 05,63 E 
43 19,92 N 028 05,83 E 
43 19,44 N 028 06,17 E 
43 19,40 N 028 05,97 E 
MARKED WITH YELLOW SPECIAL BUOYS 
WITH CHARACTERISTICS Y FL 5S AND RA REFL. 
 
NAVWARN 320/19 
VARNA BAY: THERE IS NEW PILOT BOARDING PSN WITH 
COORDINATES: 43 11,32 N 027 57,32 E 
FOR INCOMING AND OUTGOING VESSELS USING PILOTS. 
 
NAVWARN 238/19 
REGION WITH CENTRE: 
43 11,63 N 028 08,33 E AND R= 5 CABLES 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,TROLLING,FISHING, 
DIVING AND ANY TYPE OF UNDERWATER ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 177/19 
REGION WITH CENTER: 
42 31,03 N 027 38,67 E AND R= 2 CABLES 
IS DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 124/19 
VARNA BAY: REGION: 
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E 
PROHIBITED FOR ENTRANCE OF SEACRAFTS 
FM 17.05.2019 TO 18.05.2020 
 
NAVWARN 120/19 
VARNA BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS 
WITH COORDINATES: 43 11,108 N 027 59,889 E WAS 
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY  
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE. 
 
NAVWARN 119/19 
BURGAS BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS 
WITH COORDINATES: 42 30,447 N 027 36,089 E WAS 
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY 
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE. 
 
NAVWARN 052/19 
COVE OF ATIYA 
GREEN,STARBOARD-HAND LATERAL LIGHT BUOY 
WITH COORDINATES:42 27,01 N 027 34,51 E UNLIT 
 
NAVWARN 006/19 
POMORIJSKA NAVIGATIONAL LIGHT N4991.2 
WITH COORDINATES: 42 33,07 N 027 38,34 E UNLIT. 
 
NAVWARN 004/19 
IN BOURAGS BAY ARE ESTABLISHED 3 SPECIAL BUOYS IN POINTS: 
1.42 28,050 N 027 41,780 E 
2.42 28,544 N 027 41,638 E 
3.42 28,010 N 027 40,901 E 
CHARACTERISTIC – YELLOW FLASHING LIGHT 4 SECONDS. 
 
NAVWARN 003/19 
REGION WITH CENTRE: 
42 28,08 N 027 41,65 E AND R=1 MILE 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,TROLLING,DIVING 
AND ANY TYPE UNDERWATER ACTIVITIES. ALL VESSELS TO PASS 
NORTHERLY FROM THE REGION. 
 
NAVWARN 461/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2019. 
 
---------- 
 
НАВИМ 425/19 
ИЗТОЧНО ОТ ВАРНА. РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
43 12,04 N 028 07,85 Е И R= 5 КАБЕЛТА 
ОТ 0600 ДО 1230 UTC НА 16 И 17.10.2019 
Е ЗАБРАНЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА, 
РИБОЛОВ,ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 351/19 
ИЗТОЧНО ОТ КРАНЕВО. 
ИЗГРАДЕН Е ПОЛИГОН "ИЗКУСТВЕН РИФ - КРАНЕВО" 
В РАЙОН С ТОЧКИ С КОРДИНАТИ: 
43 19,85 N 028 05,63 E 
43 19,92 N 028 05,83 E 
43 19,44 N 028 06,17 E 
43 19,40 N 028 05,97 E 
ОВЕХОВАН С ЖЪЛТИ СПЕЦИАЛНИ БУЙОВЕ  
С ХАРАКТЕРИСТИКА Ж ПР 5С И РАДИОЛОКАЦИОНЕН ОТРАЖАТЕЛ 
ПАСИВЕН. 
 
НАВИМ 320/19 
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: 
ОБЯВЕНИ СА НОВИ КООРДИНАТИ НА ПОДХОДНА ТОЧКА: 
43 11,3 N 027 57,32 Е 
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА КОРАБИТЕ, ПОЛЗВАЩИ  
ПИЛОТ, В И ОТ ПРИСТАНИЩАТА. 
 
НАВИМ 238/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
43 11,63 N 028 08,33 Е И R= 5 КАБЕЛТА 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ТРАЛЕНЕ, 
РИБОЛОВ, ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 177/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 31,03 N 027 38,67 E И R= 2 КАБЕЛТА 
Е ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 124/19 
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: РАЙОН: 
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E 
ЗАБРАНЕН ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ОТ 17.05.2019 ДО 18.05.2020. 
 
НАВИМ 120/19  
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS  
С КООРДИНАТИ: 43 11,108 N 027 59,889 E Е СНЕТ ОТ  
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА  
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ 
ОТ 1 КАБЕЛТ. 
 
НАВИМ 119/19 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS 
С КООРДИНАТИ: 42 30,447 N 027 36,089 Е Е СНЕТ ОТ 
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА 
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ 
ОТ 1 КАБЕЛТ. 
 
НАВИМ 052/19 
ЗАЛИВ АТИЯ 
ДЕСЕН, ЗЕЛЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ, СВЕТЕЩ С КООРДИНАТИ:  
42 27,01 N 027 34,51 E НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 006/19 
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2 
С КООРДИНАТИ: 42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 004/19 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. ПОСТАВЕНИ СА 3 СВЕТЕЩИ ЖЪЛТИ 
СПЕЦИАЛНИ БУЯ В Т.К.: 
1. 42 28,050 N 027 41,780 Е 
2. 42 28,544 N 027 41,638 Е 
3. 42 28,010 N 027 40,901 E 
ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖЪЛТА ПРОБЛЯСКВАЩА СВЕТЛИНА 4 СЕК.  
 
НАВИМ 003/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 28,08 N 027 41,65 Е И R=1 МИЛЯ 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ТРАЛЕНЕ, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ. 
ВСИЧКИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ДА ПРЕМИНАВАТ СЕВЕРНО 
ОТ УКАЗАНИЯ РАЙОН. 
 
НАВИМ 461/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 
 
---------- 
160600 UTC OCT 19 
CONSTANTA RADIO 
  
FORECAST FOR THE WESTERN BLACK SEA COAST 
(43.5N – 45.5N; 029E – 032E) 
  
PART 1: VISIBILITY WARNING 
VISIBILITY: AT TIMES UNDER 0.5 NM IN THE MORNING 
PART 2: SYNOPTIC SITUATION AT 16.10/00 UTC 
LOW PRESSURE:  NIL IN THE AREA 
HIGH PRESSURE: 1022 MB: 47N-32E, RELATIVE STATIONARY 
PART 3: FORECAST FOR THE NEXT 12 HRS 
(16.10/0600–16.09/1800 UTC). 
E-ERN WIND, FORCE 1 – 4 B. 
VISIBILITY: 2-7 NM, AT TIMES UNDER 0.5 NM IN THE MORNING. 
SEA STATE: 1-2 NEAR THE COAST AND 2-3 OFFSHORE 
PART 4: OUTLOOK FOR 12 HRS 
(16.10/1800-17.10/0600 UTC). 
E-ERN WIND, FORCE 1-4 B. 
VISIBILITY: 2-7 NM, AT TIMES UNDER 0.5 NM WITH FOG. 
SEA STATE: 1-2 NEAR THE COAST AND 2-3 OFFSHORE. 
  
CONSTANTA METEO