ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
230530 UTC FEB 18 
VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL. 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 23/02 AT 0300 UTC:  
A VAST RIDGE FROM NORTH OVER BALKAN PENINSULA AND WEST BLACK SEA 
VEERING TO NORTHEAST. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND NORTH- 
NORTHEAST 4-5 SEA 3-4 AFTER MIDNIGHT WIND NORTHEAST 4-5 SEA 3 
VISIBILITY 5-10 MLS AT PRECIPITATION 2-5 MLS CLOUDY ISOLATED RAIN. 
 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 23/02 AT 0630 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL  
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 23/02 AT 0300 UTC:  
A VAST RIDGE FROM NORTH OVER BALKAN PENINSULA AND WEST BLACK SEA  
VEERING TO NORTHEAST AFTER MIDNIGHT BREAKING UP  
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREA 1: WIND NORTHEAST 4-5 SEA 3-4  
AFTERNOON WIND 3-4 SEA 2-3 AT NIGHT WIND VEERING TO SOUTHEAST 2-4  
AFTER MIDNIGHT SEA 1-2 AREAS 2 AND 3: WIND NORTH-NORTHEAST 4-5 SEA 3-4  
AFTERNOON WIND NORTHEAST 4-5 SEA 3 AT NIGHT WIND NORTHEAST 3-4 AFTER  
MIDNIGHT VEERING TO EAST-NORTHEAST 2-4 SEA 2-3 VISIBILITY 5-10 MLS AT  
PRECIPITATION 2-5 MLS CLOUDY ISOLATED RAIN TEMP 3-8 DGS C FOR AREA 1  
1-4 DGS C SEA WATER 6-8 DGS C FOR AREA 1 3-5 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 23/02 AT 0600 UTC 
SHABLA   WIND NNE  5 SEA 3 VIS   5 MLS CLOUDS 10 PRESS 1018 TEMP 3 
KALIAKRA WIND NNE  4 SEA 2 VIS   2 MLS CLOUDS 10 PRESS 1018 TEMP 2 
VARNA    WIND ENE  3 SEA 2 VIS   2 MLS CLOUDS  9 PRESS 1018 TEMP 2 
EMINE    WIND N    6 SEA 2 VIS   5 MLS CLOUDS 10 PRESS 1016 TEMP 3 
BURGAS   WIND N    5 SEA 3 VIS   5 MLS CLOUDS 10 PRESS 1017 TEMP 4 
AHTOPOL  WIND N    4 SEA 4 VIS  10 MLS CLOUDS 10 PRESS 1018 TEMP 5 
METEO NIMH VARNA 
AR         
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 23/02 B 0630 СКВ 
  
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА                                     
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 23/02 В 0300 СКВ: ОБШИРЕН ГРЕБЕН ОТ  
СЕВЕР НАД БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ И ЗАПАДНО ЧЕРНО МОРЕ ОБРЪЩА ОТ СЕВЕРОИЗТОК  
СЛЕД ПОЛУНОЩ СЕ РУШИ  
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОН 1: ВЯТЪР СЕВЕРОИЗТОК 4-5 МОРЕ 3-4 
СЛЕДОБЕД ВЯТЪР 3-4 МОРЕ 2-3 ПРЕЗ НОЩТА ВЯТЪР ОБРЪЩА ОТ ЮГОИЗТОК 2-4 СЛЕД  
ПОЛУНОЩ МОРЕ 1-2 РАЙОНИ 2 И 3: ВЯТЪР СЕВЕР-СЕВЕРОИЗТОК 4-5 МОРЕ 3-4  
СЛЕДОБЕД ВЯТЪР СЕВЕРОИЗТОК 4-5 МОРЕ 3 ПРЕЗ НОЩТА ВЯТЪР СЕВЕРОИЗТОК 3-4  
СЛЕД ПОЛУНОЩ ОБРЪЩА ОТ ИЗТОК-СЕВЕРОИЗТОК 2-4 МОРЕ 2-3 ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ  
ПРИ ВАЛЕЖ 2-5 МИЛИ ОБЛАЧНО НА ИЗОЛИРАНИ МЕСТА ДЪЖД ТЕМП 3-8 ГР С ЗА РАЙОН 1  
1-4 ГР С НА МОРСКАТА ВОДА 6-8 ГР С ЗА РАЙОН 1 3-5 ГР С 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 23/02 B 0600 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР NNE  5 МОРЕ 3 ВИД   5 MLS ОБЛ 10 БАРО 1018 ТЕМП 3 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NNE  4 МОРЕ 2 ВИД   2 MLS ОБЛ 10 БАРО 1018 ТЕМП 2 
ВАРНА    ВЯТЪР ENE  3 МОРЕ 2 ВИД   2 MLS ОБЛ  9 БАРО 1018 ТЕМП 2 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР N    6 МОРЕ 2 ВИД   5 MLS ОБЛ 10 БАРО 1016 ТЕМП 3 
БУРГАС   ВЯТЪР N    5 МОРЕ 3 ВИД   5 MLS ОБЛ 10 БАРО 1017 ТЕМП 4 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР N    4 МОРЕ 4 ВИД  10 MLS ОБЛ 10 БАРО 1018 ТЕМП 5 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
АР          
---------- 
 
NAVWARN 005/18 
STARBOARD-HAND LATERAL GREEN LIGHT BUOY 
WITH COORDINATES: 42 27,01 N 027 34,51 E  
IS REMOVED FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 004/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2018. 
 
NAVWARN 003/18 
POMORIJSKI REEF LIGHT BEACON NR.4990 
42 33,04 N 027 39,68 E UNLIT. 
 
NAVWARN 001/18 
THE NAUTOPHONE OF THE LIGHTHOUSE 'SVETI IVAN':  
42 26,30 N 027 41,44 E NOT WORKING. 
 
---------- 
 
НАВИМ 005/18 
ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН ЗЕЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ В ТОЧКА 
С КООРДИНАТИ: 42 27,01 N 027 34,51 E, 
Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 004/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.  
 
НАВИМ 003/18 
СВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН ЗНАК ПОМОРИЙСКИ РИФ N.4990 
С КООРДИНАТИ: 42 33,04 N 027 39,68 Е НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 001/18 
НАУТОФОН НА ФАР "СВЕТИ ИВАН" С КООРДИНАТИ: 
42 26,30 N 027 41,44 E НЕ ФУНКЦИОНИРА. 
 
---------- 
23.0600 UTC FEB 18 
CONSTANTA RADIO 
  
FORECAST FOR THE WESTERN BLACK SEA 
(AREA:43,5N–45,5N 29E–32E) 
  
PART 1:WARNING:NIL 
PART 2:SYNOPTIC SITUATION 23.02/00 UTC 
LOW PRESS:1000 MB 37N 13E–MOVING TO NE 
HIGH PRESS:1023 MB 46N 30E– 
RELATIVE STATIONARY 
PART 3:FORECAST FOR THE NEXT 12 HOURS 
(23.02/06 UTC TO 23.02/18 UTC) 
NE-ERN WIND,FORCE 3-5 B,TEMPORARY 6 B 
OFFSHORE AT THE BEGINNING. 
VISIBILITY:2-7 NM,AT TIMES LOWER. 
SEA STATE:2-3 NEAR THE COAST AND 3-4 OFFSHORE. 
PART 4:OUTLOOK FOR 12 HOURS 
(23.02/18 UTC TO 24.02/06 UTC) 
MAINLY NE-ERN WIND,FORCE 2-4 B. 
VISIBILITY:2 TO 7 NM, AT TIMES LOWER. 
SEA STATE:1-2 NEAR THE COAST AND 2-3 OFFSHORE. 
  
CONSTANTA METEO