ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
 
 
 
 
 
150530 UTC OCT 18 
VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL. 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 15/10 AT 0300 UTC: 
A HIGH WITH CENTRE 1031 HPA OVER WEST UKRAINE. OVER BLACK SEA 
AND BАLKAN PENINSULA RIDGE FROM NORTH SLOWLY BREAKING. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND NORTH- 
NORTHEAST 4-5 SEA 3 VISIBILITY 5-10 MLS AT NORTH SUNNY AT 
SOUTH LOW CLOUDS. 
 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 15/10 AT 0630 UTC: 
 
PART ONE: WARNING NIL. 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 15/10 AT 0300 UTC: 
A HIGH WITH CENTRE 1031 HPA OVER WEST UKRAINE. OVER BLACK SEA 
AND BАLKAN PENINSULA RIDGE FROM NORTH-NORTHEAST SLOWLY BREAKING. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREAS 1 TO 3: WIND WIND NORTH- 
NORTHEAST 4-5 AT NIGHT NORTH 3-4 SEA 3 GRADUALLY DECREASING AT 
NIGHT 2-3 VISIBILITY 5-10 MLS FOR AREA 1 AND AT NORTH OF AREA 2 
CLEAR SUNNY AT SOUTH OF AREA 2 AND AREA 3 LOW CLOUDS FOR AREA 3 
RAIN TEMP 15-20 SEA WATER 17-20 DGS/C. 
  
PART FOUR: STATION REPORTS ON 15/10 AT 0600 UTC: 
SHABLA   WIND NE  3 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1023 TEMP 18 
KALIAKRA WIND NNE 5 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1024 TEMP 16 
VARNA    WIND NNE 2 SEA 3 VIS  5 MLS CLOUDS  0 PRESS 1023 TEMP 15 
EMINE    WIND N   6 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS  5 PRESS 1022 TEMP 16 
BURGAS   WIND WNW 2 SEA 3 VIS  5 MLS CLOUDS  6 PRESS 1023 TEMP 14 
AHTOPOL  WIND NNE 3 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 10 PRESS 1023 TEMP 18 
 
  
METEO VARNA            
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 15/10 B 0630 UTC: 
  
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА. 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 15/10 В 0300 UTC: АНТИЦИКЛОН 
С ЦЕНТЪР 1031 ХПА НАД ЗАПАДНА УКРАЙНА. НАД ЧЕРНО МОРЕ И БАЛКАНСКИ 
ПОЛУОСТРОВ ГРЕБЕН ОТ СЕВЕР-СЕВЕРОИЗТОК БАВНО СЕ РУШИ. 
 
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 ДО 3: ВЯТЪР СЕВЕР-СЕВЕРОИЗТОК 
4-5 ПРЕЗ НОЩТА СЕВЕР 3-4 МОРЕ 3 ПОСТЕПЕННО СПАДАНЕ ПРЕЗ НОЩТА 2-3 
ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ ЗА 1 И СЕВЕРНАТА ЧАСТ НА 2 РАЙОН ЯСНО И СЛЪНЧЕВО 
ЗА ЮЖНАТА ЧАСТ НА 2 И ЗА 3 РАЙОН НИСКА ОБЛАЧНОСТ ЗА 3 РАЙОН ДЪЖД ТЕМП 
15-20 НА МОРСКАТА ВОДА 17-20 ГР/С. 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 15/10 B 0600 UTC: 
ШАБЛА    ВЯТЪР NE  3 МОРЕ 3 ВИД 10 М ОБЛ  0 БАРО 1023 ТЕМП 18 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NNE 5 МОРЕ 3 ВИД 10 М ОБЛ  0 БАРО 1024 ТЕМП 16 
ВАРНА    ВЯТЪР NNE 2 МОРЕ 3 ВИД  5 М ОБЛ  0 БАРО 1023 ТЕМП 15 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР N   6 МОРЕ 3 ВИД 10 М ОБЛ  5 БАРО 1022 ТЕМП 16 
БУРГАС   ВЯТЪР WNW 2 МОРЕ 3 ВИД  5 М ОБЛ  6 БАРО 1023 ТЕМП 14 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР NNE 3 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 10 БАРО 1023 ТЕМП 18 
 
МЕТЕО ВАРНА 
 
---------- 
 
NAVWARN 423/18 
SRV 'AKADEMIK' WILL CONDUCT RESEARCH  
EXPEDITION IN REGION: 
43 32,0 N 028 36,0 E 
43 32,0 N 029 15,0 E 
42 18,5 N 029 15,0 E 
42 18,5 N 027 47,5 E 
AND THE COAST LINE, FM 15 TO 21.10.2018. 
THE MANEUVERABILITY OF THE SHIP WILL BE 
LIMITED. ALL SHIPS TO NAVIGATE WITH 
CAUTION AND TO KEEP A SAFETY DISTANCE. 
 
NAVWARN 406/18 
IT IS ANNOUNCED A SAFETY AREA OF 500 MTRS  
FORBIDDEN TO ANCHORAGE,TRAWLING AND FISHING 
WITH BOTTOM MEANS,FROM THE BOTH SIDES OF AN 
UNDERWATER CABLE CONNECTING POINTS WITH 
COORDINATES: 
43 24,35 N 028 09,50 E 
43 23,17 N 028 08,84 E 
43 22,95 N 028 08,80 E 
43 22,73 N 028 08,84 E 
43 22,35 N 028 09,07 E 
43 21,93 N 028 09,57 E 
43 21,28 N 028 10,70 E 
43 11,51 N 028 18,88 E 
43 10,99 N 028 19,85 E 
43 10,87 N 028 20,14 E 
43 07,55 N 028 29,59 E 
MAP: BG 100.02. 
 
NAVWARN 399/18 
SPECIAL BEACON WITH COORDINATES: 
42 28,06 N 027 33,10 E 
IS MISSING FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 388/18 
THERE ARE PLACED 2 YELLOW PILAR SPECIAL 
LIGHT BUOYS IN POINTS WITH COORDINATES: 
1. Y7 42 28,585 N 027 28,418 E 
2. Y6 42 28,598 N 027 28,186 E 
WITH CHARACTERISTIC FLASHING YELLOW LIGHT 
PERIOD 4 SECONDS. 
 
NAVWARN 387/18 
THERE ARE BUILD 2 PIERS IN PORT TERMINAL 
BOURGAS EAST-2 BETWEEN POINTS WITH COORDINATES: 
1.42 28,680 N 027 28,225 E 
  42 28,657 N 027 28,306 E 
WITH QUAY PLACE 35 NORTH AND QUAY PLACE 35 SOUTH, 
WITH LENGTH 119 M. 
2.42 28,643 N 027 28,215 E 
  42 28,600 N 027 28,358 E 
WITH QUAY PLACE 34, WITH LENGTH 223 M, 
DEPTH FROM SOUTH SIDE 12 M. 
 
NAVWARN 367/18  
REGION WITH CENTER: 42 28,08 N 027 41,65 E  
AND R=1 MILE IS PROHIBITED FOR NAVIGATION, 
ANCHORAGE, DREDGING, DIVING AND ANY TYPE OF 
UNDERWATER ACTIVITY. ALL VESSELS TO NAVIGATE 
NORTHERLY OF THE ABOVE MENTIONED REGION. 
 
NAVWARN 281/18 
AT 1300 UTC ON 06.07.2018, IN POINT WITH COORDINATES: 
43 34,672 N 028 36,935 E IS NOTICED UNLIT BUOY WITH 
LENGTH 4 METERS, JUTTING 1 METER ABOVE THE SEA SURFACE 
AND HAVING CONTACT WITH THE SEABED. 
IT IS A NAVIGATIONAL DANGER. 
 
NAVWARN 102/18 
FM 0900 UTC ON 17.04.2018, 
DRILLSHIP NOBLE GLOBETROTTER II  
IS POSITIONED IN POINT WITH COORDINATES: 
43 08 N 028 04,6 E. ALL SHIPS TO NAVIGATE 
WITH CAUTION AND TO KEEP A SAFETY DISTANCE 
OF 500 METERS. 
 
NAVWARN 44/18 
1.'STAVRO BANCA' EAST CARDINAL LIGHT 
BUOY IN BURGAS BAY: 42 31.03 N 027 38.67 E - 
MISSING. 
2.REGION WITH CENTER: 42 31.03 N 027 38.67 E 
AND R=3 CABLES DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 005/18 
STARBOARD-HAND LATERAL GREEN LIGHT BUOY 
WITH COORDINATES: 42 27,01 N 027 34,51 E  
IS REMOVED FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 004/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2018. 
 
NAVWARN 001/18 
THE NAUTOPHONE OF THE LIGHTHOUSE 'SVETI IVAN':  
42 26,30 N 027 41,44 E NOT WORKING. 
 
---------- 
 
НАВИМ 423/18 
НИК „АКАДЕМИК” ЩЕ ПРОВЕДЕ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  
ЕКСПЕДИЦИЯ В РАЙОН: 
43 32,0 N 028 36,0 Е 
43 32,0 N 029 15,0 Е 
42 18,5 N 029 15,0 Е 
42 18,5 N 027 47,5 Е 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА ОТ 15 ДО 21.10.2018. 
КОРАБЪТ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕН В СПОСОБНОСТТА СИ ДА 
МАНЕВРИРА. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С ПОВИШЕНО 
ВНИМАНИЕ И ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ. 
 
НАВИМ 406/18 
ОБЯВЯВА СЕ ЗОНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТ 500 М. ЗАБРАНЕНА 
ЗА ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА, ТРАЛЕНЕ И РИБОЛОВ С ПРИДЪННИ 
СРЕДСТВА, ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПОДВОДЕН КАБЕЛ, СВЪРЗВАЩ 
ТОЧКИ С КООРДИНАТИ: 
43 24,35 N 028 09,50 Е 
43 23,17 N 028 08,84 Е 
43 22,95 N 028 08,80 Е 
43 22,73 N 028 08,84 Е 
43 22,35 N 028 09,07 Е 
43 21,93 N 028 09,57 Е 
43 21,28 N 028 10,70 Е 
43 11,51 N 028 18,88 Е 
43 10,99 N 028 19,85 Е 
43 10,87 N 028 20,14 Е 
43 07,55 N 028 29,59 Е 
КАРТА: БГ 100.02. 
 
НАВИМ 399/18 
СПЕЦИАЛЕН ЗНАК, НЕСВЕТЕЩA ВЕХА 
С КООРДИНАТИ: 42 28,06 N 027 33,10 Е 
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 388/18 
ПОСТАВЕНИ СА 2 ЖЪЛТИ СТЪЛБОВИДНИ СПЕЦИАЛНИ 
СВЕТЕЩИ БУЯ В ТОЧКИ С КООРДИНАТИ: 
1.Y7 42 28,585 N 027 28,418 E 
2.Y6 42 28,598 N 027 28,186 E 
С ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЪЛТА ПРОБЛЯСКВАЩА СВЕТЛИНА, 
ПЕРИОД 4 СЕКУНДИ. 
 
НАВИМ 387/18 
ИЗГРАДЕНИ СА 2 ПИРСА В ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ  
‘БУРГАС ИЗТОК 2’ МЕЖДУ ТОЧКИ С КООРДИНАТИ: 
1.42 28,680 N 027 28,225 E 
  42 28,657 N 027 28,306 E 
С К.М. 35 СЕВЕР И К.М. 35 ЮГ, ДЪЛЖИНА 119 М. 
2.42 28,643 N 027 28,215 E 
  42 28,600 N 027 28,358 E 
С К.М. 34, ДЪЛЖИНА 223 М., ДЪЛБОЧИНА ОТ ЮЖНАТА 
СТРАНА 12 М. 
 
НАВИМ 367/18  
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 42 28,08 N 027 41,65 E И R=1 МИЛЯ 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА, ТРАЛЕНЕ, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ.ВСИЧКИ 
ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ДА ПРЕМИНАВАТ СЕВЕРНО ОТ УКАЗАНИЯ 
РАЙОН. 
 
НАВИМ 281/18  
В 1300 UTC НА 06.07.2018 В Т.К.: 
43 34,672 N 028 36,935 Е 
Е ЗАБЕЛЯЗАН НЕ СВЕТЕЩ БУЙ С ДЪЛЖИНА 4 М, 
ПОКАЗВАЩ СЕ 1 М. НАД ВОДНАТА ПОВЪРХНОСТ И ИМАЩ 
КОНТАКТ С ДЪНОТО, ПРЕДСТАВЛЯВЯ НАВИГАЦИОННА 
ОПАСНОСТ. 
 
НАВИМ 102/18 
СОНДАЖЕН КОРАБ NOBLE GLOBETROTTER II 
Е ПОЗИЦИОНИРАН В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 
43 08 N 028 04,6 E ОТ 0900 UTC НА 17.04.2018. 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И  
ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 500 МЕТРА. 
 
НАВИМ 044/18 
1.ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ-СТАВРО БАНКА 
В БУРГАСКИ ЗАЛИВ С КООРДИНАТИ: 
42 31,03 N 027 38,67 Е ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
2.РАЙОН С РАДИУС 3 КАБЕЛТА И ЦЕНТЪР Т.К.: 
42 31,03 N 027 38,67 Е  Е ОПАСЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 005/18 
ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН ЗЕЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ В ТОЧКА 
С КООРДИНАТИ: 42 27,01 N 027 34,51 E, 
Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 004/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.  
 
НАВИМ 001/18 
НАУТОФОН НА ФАР "СВЕТИ ИВАН" С КООРДИНАТИ: 
42 26,30 N 027 41,44 E НЕ ФУНКЦИОНИРА. 
 
---------- 
 
150600 UTC OCT 18 
CONSTANTA RADIO 
  
FORECAST FOR THE WESTERN BLACK SEA COAST 
(AREA:43,5N–45,5N/029E–032E) 
 
PART 1: WARNING NIL. 
 
PART 2: SYNOPTIC SITUATION 15.10./00 UTC: 
LOW PRESS: NIL. 
HIGH PRESS: 1031MB 50N 030E – SLOWLY DECREASING AND 
MOVING TO E. 
 
PART 3: FORECAST FOR THE NEXT 12 HOURS 
(15.10/06UTC-15.10/18UTC) 
MAINLY NE WIND 4-6B, VIS. 2-7NM, SEA 3-4 NEAR THE 
COAST AND 4-5 OFFSHORE. 
 
PART 4: OUTLOOK FOR 12 HOURS 
(15.10/18UTC-16.10/06UTC) 
NE AND E WIND 3-5 AT TIMES 6B OFFSHORE, VIS. 2-7NM 
AT TIMES LOWER IN THE MORNING-FOG CONDITIONS, SEA 2-3 
NEAR THE COAST AND MAINLY 4 OFFSHORE. 
  
CONSTANTA METEO