ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
100530 UTC DEC 19 
VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO 
NIMH VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 10/12 AT 0300 UTC: A TROUGH FROM WEST OVER BALKAN PENINSULA AND BLACK SEA BACKING TO SOUTHWEST 
  
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND FOR NORTH PART SOUTH-SOUTHEAST 3-4 BACKING TO SOUTHEAST FOR SOUTH PART SOUTHEAST 3-4 BACKING TO EAST-SOUTHEAST 2-3 SEA FOR NORTH PART 2-3 FOR SOUTH PART 1-2 VISIBILITY 5-10 MLS IN THE MORNING LOCALLY UNDER 1 MILE AFTERNOON FOR NORTH PART INCREASING OF CLOUDS TO SIGNIFICANT ISOLATED RAIN 
  
   
---------- 
 
 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 10/12 AT 0630 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 10/12 AT 0300 UTC: A TROUGH  
FROM WEST OVER BALKAN PENINSULA AND BLACK SEA BACKING TO SOUTHWEST. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREAS 1 TO 3: WIND FOR NORTH HALF  
SOUTH-SOUTHEAST 3-4 BACKING TO SOUTHEAST FOR SOUTH HALF SOUTHEAST 2-4  
BACKING TO EAST-SOUTHEAST 2-3 SEA FOR NORTH HALF 2-3 FOR SOUTH HALF 1-2  
AT NIGHT WIND BACKING TO EAST 2-4 VISIBILITY 5-10 MLS IN THE MORNING  
LOCALLY UNDER 1 MILE AFTERNOON FOR NORTH HALF INCREASING OF CLOUDS  
TO SIGNIFICANT ISOLATED RAIN TEMP MAX 9-14 MIN 4-9 SEA WATER 11-13  
FOR AREA 1 7-9 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 10/12 AT 0600 UTC 
SHABLA   WIND SSE  5 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  4 PRESS 1013 TEMP 12 
KALIAKRA WIND SSE  3 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  4 PRESS 1013 TEMP 11 
VARNA    WIND CALM   SEA 2 VIS   2 MLS CLOUDS  3 PRESS 1013 TEMP 6 
EMINE    WIND W    2 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1013 TEMP 8 
BURGAS   WIND SW   3 SEA 2 VIS  50 MTR FOGGY     PRESS 1013 TEMP 1 
AHTOPOL  WIND WNW  2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1014 TEMP 1 
 
METEO NIMH VARNA 
AR 
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 10/12 B 0630 СКВ 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА                     
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 10/12 В 0300 СКВ: ДОЛИНА ОТ ЗАПАД  
НАД БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ И ЧЕРНО МОРЕ ОБРЪЩА ОТ ЮГОЗАПАД. 
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 ДО 3: ВЯТЪР ЗА СЕВЕРНАТА  
ПОЛОВИНА ЮГ-ЮГОИЗТОК 3-4 ОБРЪЩА ОТ ЮГОИЗТОК ЗА ЮЖНАТА ПОЛОВИНА  
ЮГОИЗТОК 2-4 ОБРЪЩА ОТ ИЗТОК-ЮГОИЗТОК 2-3 МОРЕ ЗА СЕВЕРНАТА  
ПОЛОВИНА 2-3 ЗА ЮЖНАТА ПОЛОВИНА 1-2 ПРЕЗ НОЩТА ВЯТЪР ОБРЪЩА ОТ  
ИЗТОК 2-4 ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ СУТРИНТА НА МЕСТА ПОД 1 МИЛЯ СЛЕДОБЕД  
ЗА СЕВЕРНАТА ПОЛОВИНА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБЛАЧНОСТТА ДО ЗНАЧИТЕЛНА НА  
ИЗОЛИРАНИ МЕСТА ДЪЖД ТЕМП МАКС 9-14 МИН 4-9 НА МОРСКАТА ВОДА 11-13  
ЗА РАЙОН 1 7-9 ГР С. 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 10/12 B 0600 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР SSE  5 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  4 БАРО 1013 ТЕМП 12 
КАЛИАКРА ВЯТЪР SSE  3 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  4 БАРО 1013 ТЕМП 11 
ВАРНА    ВЯТЪР ТИХО   МОРЕ 2 ВИД   2 MLS ОБЛ  3 БАРО 1013 ТЕМП 6 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР W    2 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  0 БАРО 1013 ТЕМП 8 
БУРГАС   ВЯТЪР SW   3 МОРЕ 2 ВИД  50 MTR МЪГЛА  БАРО 1013 ТЕМП 1 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР WNW  2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  0 БАРО 1014 ТЕМП 1 
 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
АР 
 
 
---------- 
 
NAVWARN 435/19 
EAST OF BAY OF VARNA. 
NEWLY-DISCOVERED OBSTRUCTIONS IN 
POINTS WITH COORDINATES: 
1. 43 11,980 N 028 08,103 E,  
DEPTH OVER IT 16,7 M. 
2. 43 12,089 N 028 07,634 E, 
DEPTH OVER IT 15,0 M. 
 
NAVWARN 351/19 
EAST FROM KRANEVO. THE POLYGON „IZKUSTVEN RIF-KRANEVO” 
IS BUILT IN THE REGION: 
43 19,85 N 028 05,63 E 
43 19,92 N 028 05,83 E 
43 19,44 N 028 06,17 E 
43 19,40 N 028 05,97 E 
MARKED WITH YELLOW SPECIAL BUOYS 
WITH CHARACTERISTICS Y FL 5S AND RA REFL. 
 
NAVWARN 320/19 
VARNA BAY: THERE IS NEW PILOT BOARDING PSN WITH 
COORDINATES: 43 11,32 N 027 57,32 E 
FOR INCOMING AND OUTGOING VESSELS USING PILOTS. 
 
NAVWARN 238/19 
REGION WITH CENTRE: 
43 11,63 N 028 08,33 E AND R= 5 CABLES 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,TROLLING,FISHING, 
DIVING AND ANY TYPE OF UNDERWATER ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 177/19 
REGION WITH CENTER: 
42 31,03 N 027 38,67 E AND R= 2 CABLES 
IS DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 124/19 
VARNA BAY: REGION: 
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E 
PROHIBITED FOR ENTRANCE OF SEACRAFTS 
FM 17.05.2019 TO 18.05.2020 
 
NAVWARN 120/19 
VARNA BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS 
WITH COORDINATES: 43 11,108 N 027 59,889 E WAS 
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY  
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE. 
 
NAVWARN 119/19 
BURGAS BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS 
WITH COORDINATES: 42 30,447 N 027 36,089 E WAS 
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY 
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE. 
 
NAVWARN 052/19 
COVE OF ATIYA 
GREEN,STARBOARD-HAND LATERAL LIGHT BUOY 
WITH COORDINATES:42 27,01 N 027 34,51 E UNLIT 
 
NAVWARN 006/19 
POMORIJSKA NAVIGATIONAL LIGHT N4991.2 
WITH COORDINATES: 42 33,07 N 027 38,34 E UNLIT. 
 
NAVWARN 461/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2019. 
 
---------- 
НАВИМ 435/19 
ИЗТОЧНО ОТ ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ. 
НОВООТКРИТИ ПРЕПЯТСТВИЯ В ТОЧКИ: 
1. 43 11,980 N 028 08,103 E,  
ДЪЛБОЧИНА НАД НЕГО 16,7 М. 
2. 43 12,089 N 028 07,634 E, 
ДЪЛБОЧИНА НАД НЕГО 15,0 М. 
 
НАВИМ 351/19 
ИЗТОЧНО ОТ КРАНЕВО. 
ИЗГРАДЕН Е ПОЛИГОН "ИЗКУСТВЕН РИФ - КРАНЕВО" 
В РАЙОН С ТОЧКИ С КОРДИНАТИ: 
43 19,85 N 028 05,63 E 
43 19,92 N 028 05,83 E 
43 19,44 N 028 06,17 E 
43 19,40 N 028 05,97 E 
ОВЕХОВАН С ЖЪЛТИ СПЕЦИАЛНИ БУЙОВЕ  
С ХАРАКТЕРИСТИКА Ж ПР 5С И РАДИОЛОКАЦИОНЕН ОТРАЖАТЕЛ 
ПАСИВЕН. 
 
НАВИМ 320/19 
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: 
ОБЯВЕНИ СА НОВИ КООРДИНАТИ НА ПОДХОДНА ТОЧКА: 
43 11,3 N 027 57,32 Е 
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА КОРАБИТЕ, ПОЛЗВАЩИ  
ПИЛОТ, В И ОТ ПРИСТАНИЩАТА. 
 
НАВИМ 238/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
43 11,63 N 028 08,33 Е И R= 5 КАБЕЛТА 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ТРАЛЕНЕ, 
РИБОЛОВ, ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 177/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 31,03 N 027 38,67 E И R= 2 КАБЕЛТА 
Е ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 124/19 
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: РАЙОН: 
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E 
ЗАБРАНЕН ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ОТ 17.05.2019 ДО 18.05.2020. 
 
НАВИМ 120/19  
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS  
С КООРДИНАТИ: 43 11,108 N 027 59,889 E Е СНЕТ ОТ  
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА  
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ 
ОТ 1 КАБЕЛТ. 
 
НАВИМ 119/19 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS 
С КООРДИНАТИ: 42 30,447 N 027 36,089 Е Е СНЕТ ОТ 
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА 
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ 
ОТ 1 КАБЕЛТ. 
 
НАВИМ 052/19 
ЗАЛИВ АТИЯ 
ДЕСЕН, ЗЕЛЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ, СВЕТЕЩ С КООРДИНАТИ:  
42 27,01 N 027 34,51 E НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 006/19 
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2 
С КООРДИНАТИ: 42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 461/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 
 
-------- 
 
100600UTC DEC 19 
CONSTANTA RADIO 
FORECAST FOR THE WESTERN BLACK SEA COAST 
(AREA:43,5N-45,5N; 29E-32E) 
                  
PART 1: WARNING NIL 
PART 2 SYNOPTIC SITUATION AT 10.12/00 UTC 
LOW PRESSURE 1007MB 42N 19E DEEPENING 
HIGH PRESSURE 1022MB 48N 40E STATIONARY 
PART 3: FORECAST FOR 12 HOURS         
(FROM 10.12/06UTC TO 10.12/18UTC) 
MAINLY SE-ERN WIND,FORCE 2-4B,AT TIMES 5B 
VISIBILITY 2-7NM,AT TIMES LOWER IN THE MORNING 
SEA STATE MAINLY 2 NEAR THE COAST AND MAINLY 3 OFFSHORE 
PART 4: OUTLOOK FOR 12 HOURS                                   
(FROM 10.12/18 UTC TO 11.12/06 UTC) 
SE-ERN AND E-ERN WIND,FORCE 1-4B,AT TIMES 5B 
VISIBILITY 2-7NM,AT TIMES LOWER 
SEA STATE MAINLY 2 NEAR THE COAST AND MAINLY 3 OFFSHORE 
CONSTANTA METEO