ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
 
190530 UTC AUG 19 
VARNA RADIO 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL. 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 19/08 AT 0300 UTC: 
A SLIGHT HIGH 1019 HPA OVER BALKAN PENINSULA ALMOST PERSISTING. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND NORTH 
3-4 AFTERNOON ALONG THE COAST EAST-NORTHEAST TEMPORARILY 5 SEA 
1-2 AFTERNOON 2-3 VISIBILITY 5-10 MLS SUNNY. 
 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 19/08 AT 0630 UTC: 
 
PART ONE: WARNING NIL. 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 19/08 AT 0300 UTC: 
A SLIGHT HIGH 1019 HPA OVER BALKAN PENINSULA ALMOST PERSISTING. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREAS 1 AND 2: WIND NORTH 3-4 
AFTERNOON ALONG THE COAST EAST-NORTHEAST TEMPORARILY 5 SEA 1-2 
AFTERNOON 2-3 AREA 3: WIND NORTHEAST 3-4 GUSTS 5 SEA 2-3 FOR 
ALL AREAS VISIBILITY 5-10 MLS SUNNY CLEAR TEMP MAX 24-29 MIN 
16-21 SEA WATER 23-26 DGS/C. 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 19/08 AT 0600 UTC: 
SHABLA   WIND N   2 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1018 TEMP 23 
KALIAKRA WIND NW  1 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1019 TEMP 23 
VARNA    WIND WNW 1 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1018 TEMP 22 
EMINE    WIND NE  2 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1017 TEMP 24 
BURGAS   WIND CALM  SEA 2 VIS  5 MLS CLOUDS 0 PRESS 1018 TEMP 19 
AHTOPOL  WIND WSW 2 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1019 TEMP 21 
 
METEO VARNA 
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 19/08 B 0630 UTC: 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА. 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 19/08 В 0300 UTC: СЛАБ АНТИЦИКЛОН 
1019 ХПА НАД БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ ПОЧТИ СЕ ЗАПАЗВА. 
 
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 И 2: ВЯТЪР СЕВЕР 3-4 СЛЕДОБЕД 
ПО КРАЙБРЕЖИЕТО ИЗТОК-СЕВЕРОИЗТОК ВРЕМЕННО 5 МОРЕ 1-2 СЛЕДОБЕД 2-3 
 РАЙОН 3: ВЯТЪР СЕВЕРОИЗТОК 3-4 ПОРИВИ 5 МОРЕ 2-3 ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ 
ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ СЛЪНЧЕВО ЯСНО ТЕМП МАКС 24-29 МИН 16-21 НА МОРСКАТА 
ВОДА 23-26 ГР/С. 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 19/08  B 0600 UTC: 
ШАБЛА    ВЯТЪР N   2 МОРЕ 1 ВИД 10 MLS ОБЛ 0 БАРО 1018 ТЕМП 23 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NW  1 МОРЕ 2 ВИД 10 MLS ОБЛ 0 БАРО 1019 ТЕМП 23 
ВАРНА    ВЯТЪР WNW 1 МОРЕ 2 ВИД 10 MLS ОБЛ 0 БАРО 1018 ТЕМП 22 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР NE  2 МОРЕ 2 ВИД 10 MLS ОБЛ 0 БАРО 1017 ТЕМП 24 
БУРГАС   ВЯТЪР ТИХО  МОРЕ 2 ВИД  5 MLS ОБЛ 0 БАРО 1018 ТЕМП 19 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР WSW 2 МОРЕ 1 ВИД 10 MLS ОБЛ 0 БАРО 1019 ТЕМП 21 
 
МЕТЕО ВАРНА 
 
---------- 
 
NAVWARN 320/19 
VARNA BAY: 
THERE IS NEW PILOT BOARDING PSN WITH COORDINATES: 
43 11,32 N 027 57,32 E 
FOR INCOMING AND OUTGOING VESSELS USING PILOTS. 
 
NAVWARN 238/19 
REGION WITH CENTRE: 
43 11,63 N 028 08,33 E AND R= 5 CABLES 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,TROLLING,FISHING, 
DIVING AND ANY TYPE OF UNDERWATER ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 177/19 
REGION WITH CENTER: 
42 31,03 N 027 38,67 E AND R= 2 CABLES 
IS DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 124/19 
VARNA BAY: REGION: 
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E 
PROHIBITED FOR ENTRANCE OF SEACRAFTS 
FM 17.05.2019 TO 18.05.2020 
 
NAVWARN 120/19 
VARNA BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS 
WITH COORDINATES: 43 11,108 N 027 59,889 E WAS 
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY  
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE. 
 
NAVWARN 119/19 
BURGAS BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS 
WITH COORDINATES: 42 30,447 N 027 36,089 E WAS 
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY 
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE. 
 
NAVWARN 052/19 
COVE OF ATIYA 
GREEN,STARBOARD-HAND LATERAL LIGHT BUOY 
WITH COORDINATES:42 27,01 N 027 34,51 E UNLIT 
 
NAVWARN 006/19 
POMORIJSKA NAVIGATIONAL LIGHT N4991.2 
WITH COORDINATES: 42 33,07 N 027 38,34 E UNLIT. 
 
NAVWARN 004/19 
IN BOURAGS BAY ARE ESTABLISHED 3 SPECIAL BUOYS IN POINTS: 
1.42 28,050 N 027 41,780 E 
2.42 28,544 N 027 41,638 E 
3.42 28,010 N 027 40,901 E 
CHARACTERISTIC – YELLOW FLASHING LIGHT 4 SECONDS. 
 
NAVWARN 003/19 
REGION WITH CENTRE: 
42 28,08 N 027 41,65 E AND R=1 MILE 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,TROLLING,DIVING 
AND ANY TYPE UNDERWATER ACTIVITIES. ALL VESSELS TO PASS 
NORTHERLY FROM THE REGION. 
 
NAVWARN 461/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2019. 
 
---------- 
 
НАВИМ 320/19 
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: 
ОБЯВЕНИ СА НОВИ КООРДИНАТИ НА ПОДХОДНА ТОЧКА: 
43 11,3 N 027 57,32 Е 
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА КОРАБИТЕ, ПОЛЗВАЩИ  
ПИЛОТ, В И ОТ ПРИСТАНИЩАТА. 
 
НАВИМ 238/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
43 11,63 N 028 08,33 Е И R= 5 КАБЕЛТА 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ТРАЛЕНЕ, 
РИБОЛОВ, ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 177/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 31,03 N 027 38,67 E И R= 2 КАБЕЛТА 
Е ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 124/19 
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: РАЙОН: 
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E 
ЗАБРАНЕН ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ОТ 17.05.2019 ДО 18.05.2020. 
 
НАВИМ 120/19  
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS  
С КООРДИНАТИ: 43 11,108 N 027 59,889 E Е СНЕТ ОТ  
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА  
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ 
ОТ 1 КАБЕЛТ. 
 
НАВИМ 119/19 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS 
С КООРДИНАТИ: 42 30,447 N 027 36,089 Е Е СНЕТ ОТ 
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА 
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ 
ОТ 1 КАБЕЛТ. 
 
НАВИМ 052/19 
ЗАЛИВ АТИЯ 
ДЕСЕН, ЗЕЛЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ, СВЕТЕЩ С КООРДИНАТИ:  
42 27,01 N 027 34,51 E НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 006/19 
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2 
С КООРДИНАТИ: 42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 004/19 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. ПОСТАВЕНИ СА 3 СВЕТЕЩИ ЖЪЛТИ 
СПЕЦИАЛНИ БУЯ В Т.К.: 
1. 42 28,050 N 027 41,780 Е 
2. 42 28,544 N 027 41,638 Е 
3. 42 28,010 N 027 40,901 E 
ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖЪЛТА ПРОБЛЯСКВАЩА СВЕТЛИНА 4 СЕК.  
 
НАВИМ 003/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 28,08 N 027 41,65 Е И R=1 МИЛЯ 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ТРАЛЕНЕ, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ. 
ВСИЧКИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ДА ПРЕМИНАВАТ СЕВЕРНО 
ОТ УКАЗАНИЯ РАЙОН. 
 
НАВИМ 461/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 
 
---------- 
 
190600 UTC AUG 2019 
CONSTANTA RADIO 
 
F/CAST FOR THE WESTERN BLACK SEA COAST 
(AREA: 43.5N–45.5N/029E–032E) 
PART 1: WARNING NIL. 
PART 2: SYNOPTIC SIT 19.08./00 UTC 
LOW PRESS: NIL. 
HIGH PRESS: 1019MB 47N 023E – INCREASING. 
PART 3: F/CAST FOR THE NEXT 12 HOURS 
(19.08/06 UTC TO 19.08/18 UTC) 
N WIND VEERING NE 1-4 AT TIMES 5B OFFSHORE, 
VIS. 2-7NM, SEA MAINLY 2 NEAR THE COAST AND 3 
AT TIMES 4 OFFSHORE. 
PART 4: O/LOOK FOR 12 HOURS 
(19.08/18 UTC TO 20.08/06 UTC) 
NE WIND 2-4 AT TIMES 5B OFFSHORE, VIS. 2-7NM, 
SEA MAINLY 2 NEAR THE COAST AND 3 AT TIMES 4 OFFSHORE. 
CONSTANTA METEO