ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
231730 UTC JUN 
VARNA RADIO 
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO 
NIMH VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 23/06 AT 1500 UTC: A TROUGH  
FROM SOUTHEAST OVER ASIA MINOR SLOWLY MOVING NORTHWEST A RIDGE FROM  
NORTHWEST OVER BALKAN PENINSULA AND WEST BLACK SEA SLOWLY  
EXPANDING EAST. 
  
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND NORTHWEST 4-5  
GUSTS 6 AT NIGHT VEERING NORTH 4-5 SEA 3-4 LATER DECREASING 3  
VISIBILITY 5-10 MLS DECREASING CLOUDS. 
 
 
---------- 
 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 23/06 AT 1830 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 23/06 AT 1500 UTC: A TROUGH  
FROM SOUTHEAST OVER ASIA MINOR SLOWLY MOVING NORTHWEST A RIDGE FROM  
NORTHWEST OVER BALKAN PENINSULA AND WEST BLACK SEA SLOWLY EXPANDING  
TO EAST. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREAS 1 TO 3: WIND NORTHWEST 4-5 GUSTS 6  
FOR AREAS 2 AND 3 AT NIGHT WIND VEERING NORTH 3-4 GUSTS 5 MORNING  
NORTHEAST 3-5 FOR AREA 1 AFTERNOON BACKING WEST 3-4 SEA 3-4 FOR  
AREAS 1 AND 2 AFTERNOON DECREASING 1-3 VISIBILITY 5-10 MLS DECREASING  
CLOUDS TOMORROW FAIR WEATHER TEMP MIN 15-20 MAX 20-25  
SEA WATER 22-25 DGS C. 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 23/06 AT 1800 UTC 
SHABLA   WIND NW   2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1014 TEMP 18 
KALIAKRA WIND NW   2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1015 TEMP 18 
VARNA    WIND WNW  2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1015 TEMP 19 
EMINE    WIND S    1 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  9 PRESS 1015 TEMP 20 
BURGAS   WIND NW   2 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1015 TEMP 21 
AHTOPOL  WIND WSW  2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1016 TEMP 17 
 
МETEO NIMH VARNA  
AR 
   
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 23/06 B 1830 СКВ 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 23/06 В 1500 СКВ: ДОЛИНА ОТ ЮГОИЗТОК  
НАД МАЛА АЗИЯ БАВНО СЕ ДВИЖИ НА СЕВЕРОЗАПАД ГРЕБЕН ОТ СЕВЕРОЗАПАД НАД  
БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ И ЧЕРНО МОРЕ РАЗШИРЯВА СЕ БАВНО НА ЮГОИЗТОК. 
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 ДО 3: ВЯТЪР СЕВЕРОЗАПАД 4-5  
ПОРИВИ 6 ЗА РАЙОНИ 2 И 3 ПРЕЗ НОЩТА ВЯТЪРЪТ ОБРЪЩА ОТ СЕВЕР 3-4  
ПОРИВИ 5 СУТРИНТА ОТ СЕВЕРОИЗТОК 3-5 ЗА РАЙОН 1 СЛЕДОБЕД ОБРЪЩА ОТ  
ЗАПАД 3-4 МОРЕ 3-4 ЗА РАЙОНИ 1 И 2 СЛЕДОБЕД ОТСЛАБВА 1-3 ВИДИМОСТ 5-10  
МИЛИ НАМАЛЯВАЩА ОБЛАЧНОСТ УТРЕ СЛЪНЧЕВО ТЕМП МИН 15-20 МАКС 20-25  
МОРСКА ВОДА 22-25 ГР С. 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 23/06 B 1800 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР NW   2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1014 ТЕМП 18 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NW   2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1015 ТЕМП 18 
ВАРНА    ВЯТЪР WNW  2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1015 ТЕМП 19 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР S    1 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  9 БАРО 1015 ТЕМП 20 
БУРГАС   ВЯТЪР NW   2 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1015 ТЕМП 21 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР WSW  2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1016 ТЕМП 17 
 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
АР    
 
 
---------- 
NAVWARN 245/18 
REGION: 
43 07.5 N 028 15.0 Е 
43 07.5 N 028 17.0 Е 
43 04.0 N 028 17.0 Е 
43 04.0 N 028 13.0 Е 
FROM 0600 TILL 0900 UTC ON 27 AND 28.06.18 
DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 244/18 
REGION: 
43 07.5 N 028 01.5 Е 
43 07.5 N 028 15.0 Е 
43 04.0 N 028 13.0 Е 
43 04.0 N 028 01.5 Е 
FROM 0600 TILL 0900 UTC ON 27 AND 28.06.18 
DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 242/18  
REGION WITH CENRE: 
42 09,3 N 027 53.6 E AND R=5 CABLES 
FM 0500 TO 1400 UTC ON 26.06.2018 
FORBIDDEN FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,DIVING AND 
ANY TYPE OF UNDERWATER ACTIVITY. 
 
NAVWARN 241/18  
REGION: 
43 01,3 N 028 11,4 E 
43 00,0 N 028 16,9 E 
42 55,0 N 028 16,9 E 
42 53,0 N 028 10,2 E 
42 59,4 N 028 10,2 E 
FM 0700 TO 1200 UTC ON 26 AND 27.06.2018  
DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 240/18  
REGION: 
43 03,8 N 028 01,4 E 
43 01,3 N 028 11,4 E 
42 59,4 N 028 10,2 E 
42 53,0 N 028 10,2 E 
42 50,3 N 028 01,4 E 
FM 0700 TO 1200 UTC ON 26 AND 27.06.2018 
FORBIDDEN FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 239/18 
REGION WITH CENRE: 
42 31,03 N 027 38,67 E AND R=5 CABLES 
FM 0540 TO 0940 UTC ON 25 AND 26.06.2018 
FORBIDDEN FOR NAVIGATION,FISHING,ANCHORAGE, 
DIVING AND ANY TYPE OF UNDERWATER ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 234/18 
BLACK OBJECT WITH CYLINDRICAL FORM WITH  
DIMENSIONS 1 ON 2 METERS IS DETECTED IN 
POINT WITH COORDINATES: 43 06,35 N 027 58,34 E 
THE OBJECT DRIFTING SOUTHWESTERLY AND REPRESENT 
NAVIGATIONAL DANGER. 
 
NAVWARN 233/21.06.2018 
ENTRANCE GREEN LIGHT BUOY PORT VARNA: 
43 11,48 N 027 55,23 Е UNLIT  
 
NAVWARN 102/18 
FM 0900 UTC ON 17.04.2018, 
DRILLSHIP NOBLE GLOBETROTTER II  
IS POSITIONED IN POINT WITH COORDINATES: 
43 08 N 028 04,6 E. ALL SHIPS TO NAVIGATE 
WITH CAUTION AND TO KEEP A SAFETY DISTANCE 
OF 500 METERS. 
 
NAVWARN 44/18 
1.'STAVRO BANCA' EAST CARDINAL LIGHT 
BUOY IN BURGAS BAY: 42 31.03 N 027 38.67 E - 
MISSING. 
2.REGION WITH CENTER: 42 31.03 N 027 38.67 E 
AND R=3 CABLES DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 027/18 
BUOY 101 CHANNEL 1 IN THE PORT OF VARNA: 
43 11 14,450 N 027 55 41,953 E IS MISSING 
FROM ITS POSITION. 
 
NAVWARN 005/18 
STARBOARD-HAND LATERAL GREEN LIGHT BUOY 
WITH COORDINATES: 42 27,01 N 027 34,51 E  
IS REMOVED FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 004/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2018. 
 
NAVWARN 001/18 
THE NAUTOPHONE OF THE LIGHTHOUSE 'SVETI IVAN':  
42 26,30 N 027 41,44 E NOT WORKING. 
 
---------- 
НАВИМ 245/18 
РАЙОН: 
43 07.5 N 028 15.0 Е 
43 07.5 N 028 17.0 Е 
43 04.0 N 028 17.0 Е 
43 04.0 N 028 13.0 Е 
ОТ 0600 ДО 0900 UTC НА 27 И 28.06.18 
Е ВРЕМЕННО ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 244/18 
РАЙОН: 
43 07.5 N 028 01.5 Е 
43 07.5 N 028 15.0 Е 
43 04.0 N 028 13.0 Е 
43 04.0 N 028 01.5 Е 
ОТ 0600 ДО 0900 UTC НА 27 И 28.06.18 
Е ВРЕМЕННО ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 242/18 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 09,3 N 027 53,6 Е И R=5 КАБЕЛТА 
ОТ 0500 ДО 1400 UTC НА 26.06.2018 
ЗАБРАНЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ, ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ. 
 
НАВИМ 241/18 
РАЙОН: 
43 01,3 N 028 11,4 Е 
43 00,0 N 028 16,9 Е 
42 55,0 N 028 16,9 Е 
42 53,0 N 028 10,2 Е 
42 59,4 N 028 10,2 Е 
ОТ 0700 ДО 1200 UTC НА 26 И 27.06.2018 
ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 240/18 
РАЙОН: 
43 03,8 N 028 01,4 Е 
43 01,3 N 028 11,4 Е 
42 59,4 N 028 10,2 Е 
42 53,0 N 028 10,2 Е 
42 50,3 N 028 01,4 Е 
ОТ 0700 ДО 1200 UTC НА 26 И 27.06.2018 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 239/18 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 31,03 N 027 38,67 Е И R=5 КАБЕЛТА 
ОТ 0540 ДО 0940 UTC НА 25 И 26.06.2018 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, РИБОЛОВ, ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА, 
ВОДОЛАЗНИ И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ. 
 
НАВИМ 234/18 
В ТОЧКA С КООРДИНАТИ: 43 06,35 N 027 58,34 Е 
Е ЗАБЕЛЯЗАН ЧЕРЕН ПРЕДМЕТ С ЦИЛИНДРИЧНА ФОРМА 
С РАЗМЕРИ 1 НА 2 МЕТРА ДРЕЙФУВАЩ НА ЮГОЗАПАД. 
ПРЕДСТАВЛЯВА НАВИГАЦИОННА ОПАСНОСТ. 
 
НАВИМ 233/018 
ВХОДЕН ЗЕЛЕН СВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН ЗНАК, 
В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА С КООРДИНАТИ: 
43 11,48 N 027 55,23 Е НЕ СВЕТИ. 
  
НАВИМ 102/18 
СОНДАЖЕН КОРАБ NOBLE GLOBETROTTER II 
Е ПОЗИЦИОНИРАН В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 
43 08 N 028 04,6 E ОТ 0900 UTC НА 17.04.2018. 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И  
ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 500 МЕТРА. 
 
НАВИМ 044/18 
1.ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ-СТАВРО БАНКА 
В БУРГАСКИ ЗАЛИВ С КООРДИНАТИ: 
42 31,03 N 027 38,67 Е ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
2.РАЙОН С РАДИУС 3 КАБЕЛТА И ЦЕНТЪР Т.К.: 
42 31,03 N 027 38,67 Е  Е ОПАСЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 027/018 
БУЙ 101 В КАНАЛ 1 НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА С КОРДИНАТИ: 
43 11 14,450 N 027 55 41,953 Е  ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО 
СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 005/18 
ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН ЗЕЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ В ТОЧКА 
С КООРДИНАТИ: 42 27,01 N 027 34,51 E, 
Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 004/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.  
 
НАВИМ 001/18 
НАУТОФОН НА ФАР "СВЕТИ ИВАН" С КООРДИНАТИ: 
42 26,30 N 027 41,44 E НЕ ФУНКЦИОНИРА. 
 
---------- 
 
221115 UTC JUN 18 
CONSTANTA RADIO 
NEAR GALE WARNING NR.27 
FOR THE W-ERN BLACK SEA COAST 
(AREA:43,5N-45,5N/029E-032E) 
VALID FROM 23.06/0300 TO 24.06/1200 UTC 
NW AND N WIND TEMPORARY 6-7B, SEA 3-4 NEAR THE COAST 
AND 5-6 OFFSHORE. 
CONSTANTA METEO 
 
---------- 
 
231800 UTC  JUN  18 
 
CONSTANTA RADIO 
 
  
 
Forecast for the Western Black Sea Coast 
 
(area:43,5N-45,5N; 29E-32E) 
 
  
 
Part 1: Gale Warning 
 
NW-erly and N-erly wind temporary force 
 
7B especially offshore. 
 
Part 2: Synoptic situation at 23.06/12 UTC 
 
Low press 1008mb over 45N 034E increasing 
 
and moving EastNorthEastwards 
 
High press 1020mb over 45N 020E extending 
 
Eastwards. 
 
Part 3: Forecast for 12 hours 
 
(from 23.06/18 UTC to 24.06/06 UTC) 
 
NW-erly and N-erly wind force 4-6B temporary 
 
7B especially offshore 
 
Vis 2-7Nm 
 
Sea state 3 near the coast and 5-6 offshore. 
 
Part 4: Outlook for 12 hours 
 
(from 24.06/06 UTC to 24.06/18 UTC) 
 
N-erly wind veering SE-erly and S-erly wind 
 
near the coast force 3-5B and NW-erly and 
 
N-erly wind force 4-6B at times 7B offshore 
 
in the beginning 
 
Vis 2-7Nm 
 
Sea state 2-3 near the coast and decreasing 
 
from 6-4 offshore. 
 
  
 
CONSTANTA METEO