Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море" е част от ДП „Пристанищна инфраструктура“ и осъществява функции с оглед повишаването на безопасността и ефективността на корабоплаването, опазването на човешкия живот на море и защитата на околната среда и прилежащата брегова ивица от възможните вредни въздействия от корабоплаването.

Дирекцията предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването като предоставя на корабите съвети и препоръки, свързани с безопасността на корабоплаването, подпомагащи вземането на решения на борда на кораба в сложна метеорологична и навигационна обстановка, ораганизира вижението на корабите с цел предотвратяване появата и развитието на опасност от авария и сблъскване..

Чрез Информационните си центрове във Варна и Бургас дирекцията осигурява информационно обслужване на пристанищата чрез подобряване на организацията по обработка на документи за издаване на разрешения "Свободна практика" и "Разрешение за отплаване" (Clearance, Sailing Permission) с цел съкращаване времетo за обработка на документите чрез използване на стандартизирани документи по препоръките на IMO (FAL Forms).

Предоставят се услуги чрез БС Варна радио, в съответствие със Световната морска система за бедствия и безопасност (GMDSS), като осигурява непрекъснато 24 часово наблюдение на международните канали и честоти за бедствие (зони А1и А2 от GMDSS), разпространява морска информация за безопасност (информация, свързана с хидрометеорологичната обстановка, навигационни предупреждения и всякаква друга информация, свързана с условията и безопасността на корабоплаването). Осигурява комуникациите при морски бедствия и аварии.

Дирекцията извършва цялостната дейност по техническата експлоатация и поддръжка на съоръженията, апаратурите, системите и подсистемите за обслужване на корабния трафик и информационно обслужване на морските пристанища, включващи основните и спомагателните съоръжения на VTS, VTMIS, GMDSS и SSN.

Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море" обменя информация със системи, предвидени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.