Дирекция „Ръководство на корабния трафик - Черно море” към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” чрез своите подразделения предоставя следните видове услуги:

А. В рамките на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и в зависимост от района, в който се намира корабът, следните услуги:
1.информационни и навигационни услуги:
-информация до корабите и до външните потребители - за движението на корабите в съответните райони;
-информация до корабите за състоянието и дейността на брегови служби и съоръжения, свързани с корабоплаването;
-информация, свързана с метеорологичната обстановка и препоръки към капитана при сложна метеорологична обстановка;
-информация за кораби, представляващи заплаха за морската безопасност, безопасността на човешкия живот или околната среда, както и информация за аварийни случаи;
- всякаква информация, свързана с условията и безопасността на корабоплаването и неговото навигационно осигуряване;
2. услуги, свързани с организирането на корабния трафик:
-организиране движението на корабите с цел предотвратяване появата и развитието на опасност от авария, сблъскване, осигуряване заставането и стоенето на котвените места;
-организиране на движението по каналите,в акваторията на пристанищата и заставането на кей съгласно местните правила;

Б. В рамките на БС „Варна Радио” предоставя услуги:
-в съответствие със Световната морска система за бедствия и безопасност (GMDSS), като осигурява непрекъснато 24 часово наблюдение на международните канали и честоти за бедствие (зони А1и А2 от GMDSS);
-разпространява морска информация за безопасност (информация, свързана с хидрометеорологичната обстановка, навигационни предупреждения и всякаква друга информация, свързана с условията и безопасността на корабоплаването);
-осигурява комуникациите при морски бедствия и аварии;
-предоставя услуги за общо ползване в областта на обмен на съобщения и гласова свързаност между корабите и бряг.

В. В рамките на „Информационни центрове” предоставя услуги за подпомагане на корабите, корабните агенции и бреговите служби при издаване на „свободна практика” и „Разрешително за отплаване”.

Г. Отдел „Техническа експлоатация и поддръжка“ успешно създава техническите условия в Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море" за предоставяне на услуги от най-високо качество на всички участници в морския бизнес, в съотвествие националните и европейски изисквания.

Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море" към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” предоставя услуги за обслужване на корабоплаването на всички кораби, които се намират в териториалното море и във вътрешните морски води на Република България, а предоставянето на информация и услуги на външни потребители, се извършва по ред определен от Генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.