Това е уебсайтът на Дирекция „Ръководство на корабния трафик - Черно море“, част Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДП „Пристанищна инфраструктура“). С Политиката за поверителност искаме да Ви предоставим информация как обработваме Ваши лични данни (какви данни събираме, с каква цел, споделяме ли ги с някого, сроковете, за които ги съхраняваме) и какви са Вашите права.

 

Информация за връзка с ДП „Пристанищна инфраструктура“:

гр. София 1574, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 69

Електронна поща:  office@bgports.bg

Интернет страница: www.bgports.bg

 

Информация за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

гр. София 1574, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 69

Електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 02/807 99 51

 

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

„Обработване“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

„Администратор“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

 

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, ще се обработва или се обработва  от ДП „Пристанищна инфраструктура“ в следните случаи:

 

Човешки ресурси 

Когато кандидатствате за незаета работна позиция или сте студент и кандидатствате за платен или неплатен стаж, Вие ни предоставяте лични данни като имена, снимка, дата на раждане, телефонен номер, адрес, притежавано образование, допълнителни квалификации, информация за предишна трудова дейност (ако има такава) и други. Целта на това обработване на лични данни е да подберем най-подходящия кандидат за незаетата позиция и да запазим информация за отпаднали кандидати, които да включим в следващи процедури по подбор. ДП „Пристанищна инфраструктура“ съхранява Вашите данни до шест месеца, след окончателното приключване на процедурата по подбор. С Ваше писменото съгласие личните Ви данни могат да се съхраняват до две години, за да участвате в следващи подбори, като имате право по всяко време да оттеглите това съгласие. С Политиката на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за обработване и защита на личните данни на кандидати за работа може да се запознаете в раздел „Кариери“.

 

Контрагенти

Ние обработваме Ваши лични данни, когато предприемаме стъпки за сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договори по реда на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и други. ДП „Пристанищна инфраструктура“   обработва данни като имена, ЕГН, данни за контакти, подпис, вкл. електронен, банкова информация, образователно-квалификационна степен, професионален стаж, сертификати и други на физически лица – контрагенти (клиенти, доставчици, подизпълнители и други), на физически лица, които представляват или работят за контрагенти, и други. Вашите данни се предоставят на държавни, общински, съдебни и други органи и институции само в предвидените от законодателството случаи. С Политиката на ДП „Пристанищна инфраструктура“ относно обработване на лични данни на контрагенти може да се запознаете в раздел „Профил на купувача“.

 

Национален център за електронен документооборот

Ако сте член на екипаж или пътник на кораб, пристигащ или напускащ пристанище в Република България, собственик на кораб, корабен мениджър, оператор или агент ние обработваме Ваши лични данни в изпълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България. Личните данни, които обработваме, може да включват имена, пол, документ за самоличност и издаваща държава, гражданство, дата и място на раждане, друга информация. Вашите лични данни може да се предоставят на Изпълнителна агенция "Морска администрация", Агенция „Митници“, Гранична полиция, РЗИ, Областна дирекция по безопасност на храните, Граничен ветеринарен контрол и на други органи и институции само в предвидените от законодателството случаи. Вашите данни се съхраняват за срок от три години от датата на подаването им. С Политиката на ДП „Пристанищна инфраструктура“ относно Национален център за електронен документооборот може да се запознаете в раздел „Електронни услуги“.

 

Видеонаблюдение

Вие може да сте обект на видеонаблюдение, когато влизате, пребивавате или излизате от сграда или офис помещения на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Във всяка сграда, в която се извършва видеонаблюдение, са поставени графичен знак „Обектът е под видеонаблюдение“ и информационна табела. Не извършваме видеонаблюдение в помещенията за срещи, за почивка на персонала, в санитарно-хигиенни помещения и други подобни. Целта на видеонаблюдението е опазване на имуществото на ДП „Пристанищна инфраструктура“. За да получите по-обстойна информация, прочетете информационната табела в сградата, която посещавате.

 Пристанищните територии и прилежащите води, включително и публично достъпните зони, са обект на видеонаблюдение. ДП „Пристанищна инфраструктура“ извършва видеонаблюдение, за да изпълни разпоредбите на множество национални и международни правни актове за постигане на сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони. В публично достъпните зони са поставени табели, за да направите информиран избор дали да посетите район, в който се извършва видеонаблюдение.

 

Видеозаписите се съхраняват за срок от два месеца, като достъп до тях имат ограничен кръг лица, пряко ангажирани с видеонаблюдението и контрола на достъпа.

 

Посетители

За да влезете в сгради и офис помещения на ДП „Пристанищна инфраструктура“, които не са публично достъпни зони, Вие трябва да се представите, да съобщите организацията, която представлявате, и повода за посещението Ви. Може да Ви бъде поискан документ за самоличност, като документът за самоличност не се сканира, копира или съхранява от охранителите. Обработваме Ваши лични данни с цел охрана на имуществото на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и контрол на достъпа, като информацията се съхранява един месец и достъпът до нея е строго ограничен. Във всяка сграда с контрол на достъпа има информационна табела, от която можете да получите подробна информация.

 

Сигнали и жалби

Ваши лични данни, когато подавате сигнал или жалба, и лични данни, които са посочени в сигнал или жалба, ДП „Пристанищна инфраструктура“ обработва съобразно конкретния случай. Данните в сигнала или жалбата могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако това е предвидено в закон.

 

Корпоративна социална отговорност

Ние може да обработваме Ваши лични данни, ако сте дете, ученик, студент и участвате в наши социално отговорни инициативи, като конкурси, празници, чествания и различни публични събития. Участието в мероприятията е доброволно и личните данни – имена, години, град, училище, университет, снимка, видео и други – обработваме след получено съгласие от участника, а личните данни на деца под 14 години обработваме след съгласие на родител или настойник.

 

Телефонно обаждане

Когато се обаждате на стационарен телефонен номер на ДП „Пристанищна инфраструктура“, ние идентифицираме Вашата телефонна линия (идентификация на линията на викащия – CLI). Използваме тази информация, за да Ви върнем пропуснато обаждане.

 

Връзки към други уебсайтове

Тази Политика за поверителност не гарантира поверителността на личните Ви данни, когато използвате препратките на уебсайта на ДП „Пристанищна инфраструктура“ към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиките за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

 

Вашите права при обработване на личните Ви данни

Вие имате следните права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, когато ДП „Пристанищна инфраструктура“, в качеството на администратор, обработва Ваши лични данни:

Правото да бъдете информирани;

Право на достъп до обработваните данни;

Право на коригиране на обработваните данни;

Право за изтриване на обработваните данни;

Право да се ограничи обработването на данни;

Право на преносимост на обработваните данни;

Право на възражение срещу обработването на данни;

Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране;

Право да оттеглите съгласие за обработване на данни.

 

ДП „Пристанищна инфраструктура“ има задължение да уведоми трети лица, на които са били разкрити Ваши лични данни, за всяко извършено от нас коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Ако искате да упражните някое от правата във връзка с обработването на Ваши лични данни, попълнете приложеното Заявление за упражняване на права. Можете да упражнявате правата си по един от следните начини: да подадете Заявление за упражняване на права лично или чрез упълномощено от Вас лице в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в София или в някой от клоновете-териториални поделения в Бургас, Варна, Лом или Русе; да подадете Заявление за упражняване на права по електронен път на адреса на електронната поща на длъжностното лице по защита на данните на ДП „Пристанищна инфраструктура“ при условията на действащото законодателство (Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закон за електронното управление и Закон за електронната идентификация).

Възможно е да поискаме от Вас да ни предоставите допълнителна информация, с която да потвърдим самоличността Ви. Така предотвратяваме вероятността да разкрием Ваши лични данни на друго лице.

На Ваше Заявление за упражняване на права ще отговорим в рамките на един месец. Ако сте подали няколко Заявления за упражняване на права или исканията Ви са особено сложни, срокът, в който ще Ви отговорим, може да бъде удължен до два месеца. В този случай ще бъдете уведомени за удължения срок за отговор.

В случай че Вашите искания са очевидно неоснователни, прекомерни или повтарящи се е възможно да откажем да изпълним искането Ви, като ще бъдете уведомени за нашето решение и мотивите ни.

Имате право да подадете жалба до надзорен орган по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт: https://www.cpdp.bg/

 

Ако имате въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни, искате да упражните правата си или считате, че правата Ви са били нарушени, молим да се свържете първо с длъжностното лице  по защита на данните на ДП „Пристанищна инфраструктура“ преди да се обърнете към надзорен орган по защита на личните данни.

 

ДП „Пристанищна инфраструктура“ запазва правото си да променя Политиката за поверителност.

Заявление за упражняване на права