Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) представя новата Национална система за електронен обмен на информация в българските морски пристанища (Bulgarian Port Community System – BulPCS) в рамките на заключително събитие по проекта, което ще се проведе на 14 ноември 2023 г. в гр. Бургас.

Внедряването на системата е съществена стъпка напред за разширяване обхвата на дигитализацията и подобряване на ефикасността и устойчивостта на транспортните и логистични вериги. То е от изключително значение за опростяване на административните процедури, като намалява използването на хартиeни носители и времето, необходимо за изпълнение на всеки процес в пристанищните терминали.

Разработената дигитална платформа осигурява сигурен и защитен обмен на информация между заинтересованите лица от публичния и частния сектор и е предназначена да подобри конкурентното представяне на пристанищната общност. Основната цел на системата е да оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги.

Системата стандартизира обмена на съобщения между членовете на пристанищната общност, като обединява постъпващата информация и я предоставя на потребителите от общността в съответствие с тяхното участие и ниво за достъп. BulPCS предоставя голямо разнообразие от услуги, като например лесен, бърз и ефективен обмен на информация, електронна обработка на митнически декларации и еднократно подаване на цялата информация относно пристигане, обработка на товари и отплаване на кораби.

Проект № BG16M1OP001-4.002-0001 „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)“ е финансиран по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Проектът прилага добрите европейски практики в областта на дигитализиране на информацията в морските пристанища. Изпълнението му ще повиши ефективността и прозрачността и ще подобри сигурността на информацията и устойчивостта на околната среда.