iliad logonje4XBDgztlAv0vv

На 1 декември се състоя съвместна среща на партньорите TUV и BPIC под надслов ILIAD – Технологии на бъдещето, на която беше демонстриран напредъка по съвместно разработваните пилоти и приложения “Harbor Safety - Varna Port Pilot” и “I See Sea”. На срещата бяха поканени и представители на заинтересуваните страни, а именно Пилоти, капитани, морски бизнес.

Срещата започна с представяне на постигнатото до момента по съвместния пилот “Harbor Safety - Varna Port Pilot”, отчитайки (pilot challenges)  предизвикателствата пред разработките,  както и технологичното въздействие на използваните иновации, базирани на цифровия двойник на Варненския залив, тяхната икономическа и социална значимост.

Пристанище Варна –Проблемът, който трябва да бъде решен посредством ILIAD DT Solution

Неблагоприятните метеорологични условия значително увеличават рисковете свързани с корабоплаването и маневрирането на плавателни съдове във Варненския залив и Пристанище Варна.

При силен вятър и ограничена видимост поради мъгла, проливен дъжд или сняг, Пристанище Варна и каналите, свързващи Варненския залив, Варненското езеро и Белославското езеро, остават затворени за плавателни съдове. Това може да доведе до значителни транспортни закъснения и финансови загуби за пристанището и за регионалната индустрия, която зависи от ритмични доставки на материали и износ на готова продукция.

“Harbor Safety - Varna Port Pilot” предизвикателства, като:

Увеличаване броя на дните, през които пристанище Варна остава отворено за плавателни съдове и постигане на икономически(no transport delays and financial losses for the Port of Varna and local business), екологични(свързани с намаляване на вредните емисии от въглероден двуокис, отделяни докато плавателните съдове изчакват да бъдат допуснати в пристанището) и социални ефекти чрез разработване на Цифров двойник на Варненския залив.

Цифровият двойник на Варненския залив и Пристанище Варна използва AI технология за моделиране и визуализация на морската среда, като получава и обработва потоци от данни, придобити в реално време посредством:

      1. Мрежата от метеорологични станции на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ), която в рамките на проекта се надгражда с нови сензори за измерване на водните течения, разработени от партньорите TalTech Ltd

      2. Информация, предоставена от гражданите, подавана чрез уеб приложението „I See Sea“ (ICC) -- скорост и посока на вятъра, температура, видимост, нетипични събития, струпвания на биологични видове, опасности, нефтени разливи, пластмаси и други видове замърсяване.

Данните получени от тези източници се обработват (филтриране, попълване на липсващи стойности), информацията се консолидира чрез физически модели, валидира се и след това се използва в AI модели за оценка на риска и прогнозиране на времето.

В разработените Прототипни технологии - Varna Port Pilot, практическата полза от цифровия двойник на Варненския залив е показана в два сценария:

  • Подпомагане управлението на морския трафик в акваторията на Варненския залив и Пристанище Варна чрез прогнозиране на скоростта и посоката на вятъра и водни течения и специфична за местоположението оценка на риска.

В момента се създават AI-базирани инструменти за локално прогнозиране на времето с висока разделителна способност във времето, до 3 часа напред.

Анализираха се бъдещи съвместни действия подпомагащи обработката на потоците от данни, придобити в реално време и в разработването на  DTO моделите.

  • Подпомагане на Blind Navigationна кораб при ограничена видимост поради гъста мъгла, силен дъжд, или снеговалеж - AR- в очила

Добавена реалност за подпомагане на пилоти и капитани при управление на кораб в условия на намалена видимост заради мъгла. Вече се провеждат тестове с плавателен съд в навигационните канали между Варненския залив и Варненското езеро, използвайки AR средата.

През втората част на срещата TUV презентираха разработеното софтуерно приложение the application  “ I See Sea”, promoting ILIAD DTO technologies and presenting the mission of  Citizen Science in ILIAD и Насърчаване на участието в гражданската наука

Under the logo „Да помогнем на природата! Да помогнем  на околната среда на Черно море!“ се цели развитие на гражданско общество, ангажирано с проблемите на морската среда, включително екологични, икономически, технологични, социални и др. с фокус върху Варненския залив  и cъздаване на инструменти, улесняващи и стимулиращи проактивното поведение на гражданите.

Демонстрирана беше Web system: https://iliad.tu-varna.bg, където всеки регистриран потребител има възможност да сигнализира за наличие на замърсяване по крайбрежието, струпвания на медузи, промени във времето и други необичайни ситуации в крайбрежната зона около него. В създадената уеб система е реализирана цифрова карта, върху която всички наблюдения ще бъдат отбелязвани с правилното местоположение за докладваните обстоятелства.

Други дейностите в обхвата на Citizen Science и популяризирането на проект ILIAD са Facebook page: /IliadTUV, investigations, organizing seminars and events.