Брегова радиостанция "Варна-Радио" е национален морски телекомуникационен оператор, който предлага радио- и телекомуникационни услуги на кораби, без ограничение от техния географски район на плаване и осигурява морския радио- и телекомуникационен трафик на Република България в изпълнение на международните ангажименти, страна по които е, свързани с безопасността и сигурността на корабоплаването, опазване и спасяване човешкия живот на море. В това си задължение "Варна-Радио" е Морска брегова радиостанция, покриваща всички функционални изисквания на Световната морска система за бедствие и безопасност - СМСББ (Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS) зона А1 (в покрието с радиосигнал на ултракъси вълни – УКВ/VHF) и зона А2 (в покритието с радиосигнал на средни вълни – СВ/MF), които са:

  • осигуряване на непрекъсната възможност за приемане на излъчен от кораб в бедствие радиосигнал, т.нар. "повикване за бедствие" (Distress Alert) в зоните А1 и А2, и осигуряване на непрекъсната възможност за връзка с бреговите структури и техните спасителни кораби, ангажирани с морско търсене и спасяване (Search and Rescue – SAR) при реална ситуация за бедствие на море и провеждане на операции по търсене и спасяване;

  • излъчване на морска информация за безопасност (Maritime Safety Information – MSI) в радиотелефонен режим на УКВ, в радиотелефонен и радиотелексен режим на къси вълни-KВ, на ангажирани международно съгласувани и заделени от националния радиочестотен спектър радиоканали, които са публикувани във всички международни радиосигнални документи на Международния съюз по далекосъобщения – МСД (Intermational Telecommunication Union- ITU). В изпълнение на тази функция, "Варна-Радио" е част и от международната система за излъчване на MSI на СВ, наречена NAVTEX и е национален координатор по тази система, като излъчва предупреждения за навигационни опасности, метеорологични прогнози и предупреждения, съобщения SAR, спешни съобщения свързани със спасяване на човешки живот и кораби на море. "Варна-Радио" излъчва такава информация на NAVTEX и за Република Румъния (on behalf of Romania);

  • осигуряване на възможност за радиотелефонна връзка между корабите и брегови наземни телефонни (стационарни и мобилни) абонати;

  • осигуряване на възможност за радиовръзка с малки плаващи съдове, които не разполагат с радиоапаратури по GMDSS и оказване на съдействие при радиовръзките с тях и по между им;